S-1) Garip şiirinin özelliklerini yazınız. ( 10 Puan )

CEVAP: 1) Anlam şiirin en önemli niteliğidir. 2) Vezin ve kafiyeyi dışlamışlardır. 3) Edebi sanatları lüzumsuz görmüşlerdir. 4) Şiirlerinde sıradan insanları ve her türlü konuyu işlemişlerdir. 5) Konuşma dilini kullanmışlardır. 6) Gerçeküstücülük ve Dadaizm akımlarının etkisinde kalmışlardır. 7) Serbest şiiri tercih etmişlerdir.

S-2) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ( D), yanlış ise ( Y ) yazınız. ( 10 Puan )
· İkinci Yeni Şairleri şiirde hayal gücüne ağırlık vermişler, söz dizimini zorlamış, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır. ( D )
· İkinci Yeni şairleri “Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın.” Anlayışında şiirler yazmışlardır. ( Y )
· İkinci Yeni şairleri bireysel konular ve yalnız teması etrafında şiirleri örgülemiş ve sosyal meselelerden uzak durmuşlardır. ( D )
· İkinci Yeni sonrası toplumcu şairler, şiire yükledikleri işlev bakımından Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Nazım Hikmet çizgisinde bağlanırlar. (D )
S-3) Aşağıda özellikleri verilen sanatçıları boş bırakılan yerlere yazınız. ( 20 puan )
Ø Geleneğe karşı olmasına rağmen, geleneği şiirlerinde en güzel kullanan sanatçılardandır, İkinci Yeni şiirinin önemli simalarındandır. Kendine özgü söyleyiş biçimi, şaşırtıcı buluşları, zengin birikimi, duyarlı-yapıcı-yoğun-diri imgeleriyle ikinci yeni şiirinin en başarılı örneklerini vermiştir. Şahsiyetli bir dili vardır, halk dilini ustaca kullanışı onu okuyucuya yaklaştırmıştır. Göçebe, Üvercinka, Sevda Sözleri eserlerinden bazılarıdır.

( Cemel Süraya )

Ø Aşk, ayrılık, ölüm temalarını, çevreden aldığı izlenimlerini şiirlerinde işledi. Gerek öz gerekse biçim bakımından sürekli değişen, halk şiirinden, divan şiirine geniş bir kültür birikimiyle şiirler kaleme aldı, Arz-ı Hal, Divan, Dünyanın En Güzel Arabistanı eserleri arasındadır.
( Turgut UYAR )
Ø Fikir ve sanatta ‘Diriliş Akımının’ kurucusu olarak tanınıyor, yayınını aralıklarla otuz üç yıl sürdürdüğü Diriliş Dergisi çerçevesinde çok sayıda genç aydının, fikir ve sanat adamının yetişmesine öncülük etti. Günümüzün Mevlana, Yunus Emre, Şeyh Galip anlayışının temsilcisi olmuş ve bir çok sanatçıyı etkilemiştir. Körfez, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat adlı yapıtlarını sayabiliriz.
( Sezai KARAKOÇ )
Ø Şiirlerinde zamanla sevinç yerini bunalıma, toplumsal dengesizlikleri eleştirme kaygısı yerini yıkıcı bir umutsuzluğa bıraktı. Dize işlevini yitirdi anlayışıyla yeni arayışlara girdi. Şiirde tiyatrodan esinlenen diyaloglar kullandı. Çok farklı imgeler bile kullanırken bile düşünce öğesini göz ardı etmedi. Sürekli yazan, yayınlayan şair olarak ilgileri hep üstünde tutmuştur.
( Edip CANSEVER )
S-4) 1960 Sonrası Toplumcu Şiirin özelliklerini maddeler halinde yazınız ( 10 puan )
CEVAP: Sanata, estetik kaygılardan çok ideolojik ve düşünsel işlev doğrultusunda yaklaşan bu dönem şairlerinin şiirlerinin genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
a) Yerleşik düzeni eleştirmişlerdir b) Sınıf anlayışı, halk ve işçi sınıfını işlemişlerdir.
b) Kadını ve kadın haklarını şiirlerinde işlemişlerdir. d) tabiatı işlemişler, diyalektiğe girmişlerdir.
c) Kentleşme ve problemlerini işlemişlerdir.

S-5) Aşağıdaki şiirlerden hareketle 1960 sonrası Toplumcu şiirinin temasını yazınız ( 10 puan )
… Ağzının bir kıvrımından cesaret bularak
İstedim ki ter yürekte susayışlar yaratan yağmurlara açıldım.
Daha güzel kalmışsa tomurcuklar önünde sendeleyen çocuklar
Olsun şu dünya kalmışsa birkaç ısrar ölümle yarışacak

İstedim ki onların yardımıyla dünyamıza acıdım.
Beyaz …
İpek gibi yağan karın altında İsmet Özel
Bitsin artık
Bu sürüp giden alçaklıklar.
Ataol Behramoğlu

CEVAP: Bu dönem şairleri kendilerini toplumun sözcüsü kabul etmişler, bunalım, yalnızlık ve sıkıntı temalarının yerini, ümit, geleceğe inanç ve direnme isteği gibi temalar almıştır.
S-6) Aşağıdakilerin hangisinde 1960-1980 dönemi toplumcu şairler bir arada verilmiştir. ( 5 puan )
A) İsmet özel- İlhan Berk-Süreyya Berfe
B) İlhan Berk-Mehmet Akif-Ataol Behramoğlu
C) Refik Durbaş-Nihat Behram-Yahya Kemal
D) Tevfk Fikret-Mehmet Akif-İsmet Özel
E) İsmet Özel-Ataol Behramoğlu-Süreyya Berfe
S-7) Aşağıdaki şair eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ( 5 Puan )
A) Edip Cansever – Sonrası kalır
B) Cemal süreya – Divan
C) Turgut Uyar – Türkiyem
D) İlhan Berk – Galile Denizi
E) Sezai Karakoç – Monna Roza
S-8) 1960-1980 dönemi Toplumcu şairler şiirde aşağıdakilerden hangisine önem vermişlerdir ( 5 )
A) İçerik B) Ses C) Kafiye

D) Biçim E) Müzik
S-9) Toplumculuk ile toplumcu gerçeklik kavramları arasındaki farkı yazınız. ( 5 puan )
CEVAP:
Toplumculuk: Toplumu maddi manevi bütün kültür değerleriyle benimseyen bir anlayışı ifade eder.
Toplumcu Gerçekçilik: Toplumun aksayan yanlarını, yerleşik düzeni eleştiri, köklü değişiklikleri savunma gibi anlamları içerir.

S-10) 1960-1980 dönemi şairlerinin ortak özelliklerini yazınız. (5 Puan )
CEVAP: Bu dönem şairleri şiirlerini ideolojik bir çizgiye çekmişler, yalnızlık, bunalım, sıkıntı yerine, geleceğe inanç, direnme, ümit gibi temalar etrafında şiirleini kaleme almışlardır. Şiirler sloganlaşmış, o dönem şairleri arsında hapse girme bir ayrıcalık halini almıştır. Evrensel sorunlar karşısında şiiri bir araç olarak görmüşler, mücadelede toplumun sözcülüğünü yapmış ve yerleşik düzene baş kaldırmışlardır.
S-11) Sürrealizm-Dadaizm-Fütürizm Akımlarının özelliklerini üçer madde halinde yazınız. ( 15 Puan)
CEVAP:
DADAİZM: 1) Dünya savaşının barbarlığına, sanat alanındaki katılığa bir protesto akımıdır. 2) Mantıksızlık ve varolan sanatsal düzenlerin reddedilmesi ana karakteridir. 3)Bu akım dünyanın, insanların yıkılışından ümitsizliğe düşmüş, hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olmadığına inanan bir felsefi yapıdan etkilenir.

SÜRREALİZM: 1) Bilinçle bilinç dışını birleştiren bir yoldur. 2) Yöntemli bir araştırma ile deneyi n planda tutuyor, insanı kendi kendisini irdelemesinde ve çözümlemesinde sanatı bir araç görmüşlerdir. 3) Resimden, sinemaya, ondan tiyatroya birçok sanat dalını etkisi altına almıştır.

FÜTÜRİZM: 1)Makineyi ve hızı edebiyata taşıyan akımdır. 2) Geçmişe ve durgun davranışa karşıdır. 3) Hayattaki her şey hareketlidir. Sanatçı kendini bu hızın içinde bulmuş ve yapıtını bu hıza uydurmuştur.

Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Mert

1 Okunma 23 Kas 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.