ANADOLU LİSELERİNDE İNGİLİZCE DERSİNİN AMAÇLARI :

A. Genel Amaçlar

l . İngilizceyi normal hızda konuşulduğunda anlayabilme,

2. Anlaşılır bir şekilde İngilizce konuşabilme,

3. İngilizce bir parçayı sesli ve sessiz okuduğunda doğru olarak anlayabilme,

4. Duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde İngilizce ifade edebilme,

5. İngilizcenin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerinin farkında olma,

6. İngilizce iletişim kurmaya istekli olma,

7. Farklı kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilme,

8. İngilizce öğrenimi süresince ve mezuniyetinden sonra dili öğrenmede kararlı olma.

B. Özel Amaçlar :

Anadolu Liselerindeki İngilizce öğretim birbirini takip eden üç devre içinde gerçekleştirilir.

l . Başlangıç Devresi (Hazırlık Sınıfı-Ortaokul l . Sınıf)

2. Orta Devre (Ortaokul II. ve III. Sınıflar)

3. İleri Devre (Lise I. II. ve III Sınıflar).

1. Başlangıç Devresinin Amaçlan (Hazırlık Sınıfı ve Ortaokul I. Sınıf):

a. Basit ve bileşik cümlelerden (simple, compound and complex sentences) oluşan bir parçada geçen kelimelerin anlam bilgisi,

b. Basit ve bileşik cümleleri anlayabilme,

c. Basit ve bileşik cümle öğelerinin bilgisi,

d. Basit ve bileşik cümlelerle ilgili belli başlı dilbilgisi kuralları bilgisi,

e. Günlük konuşmada kullanılan belli başlı İngilizce kısaltmalar bilgisi,

f. Düzeye uygun noktalama işaretleri bilgisi,

g. Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir parçayı dinlediğinde anlayabilme,

h. Basit cümlelerden oluşan bir parçayı bir başka basit anlatım biçimine çevirebilme,

1. Günlük yaşantıyla ilgili, basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir parçada bilmediği kelimelerin anlamlarını kestirebilme,

m. Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade edebilme. h. İngilizce öğrenmeye istekli olma, o. İngilizce öğrenmekten zevk alma,

2. Orta Devrenin Amaçları (Ortaokul II. ve III. Sınıflar):

a. Genellikle bileşik cümlelerden oluşan bir parçada geçen kelimelerin anlam

bilgisi,

b. Bileşik cümle (compound complex) öğelerinin sıra bilgisi,

c. İngilizce imla kuralları bilgisi,

d. Günlük hayatta kullanılan belli başlı kısaltmalar bilgisi,

e. İki veya daha çok basit cümleyi verilen bağlaçlar yardımıyla bileşik cümle haline çevirebilme,

f. Seviyesine uygun bileşik (compound complex) cümlelerden oluşan bir parçayı (authentic material) dinlediğinde anlayabilme,

g. Seviyesine uygun olarak ve normal hızda yapılan bir konuşmayı anlayabilme,

h. Bileşik (compound complex) cümlelerden oluşan bir parçayı okuduğunda anlayabilme,

j. Günlük yaşantıyla ilgili olan ve bileşik (compound complex) cümlelerden oluşan bir parçada bilmediği kelime ve deyimlerin anlamını kestirebilme.

k. İmla kurallarını İngilizce bir parçada doğru olarak kullanabilme, 1. Günlük yaşantıyı tabii biçimde sözlü olarak anlatabilme,

m. Günlük yaşantıyı bileşik (compound complex) cümlelerle yazılı olarak ifade edebilme,

n. Düzeyine uygun İngilizce yayınları izlemeye istek duyma,

o. İngilizce konuşmaktan zevk alma.

3. İleri Devrenin Amaçları (Lise I. II. ve III. Sınıflar):

a. Genellikle bileşik (compound complex) cümlelerden oluşan bir parçada geçen kelimelerin anlam bilgisi.

b. Edebi metinlerle ilgili temel kavramlar bilgisi, c. Hikaye, roman, tiyatro vb. edebi türler bilgisi, d. İngilizce kompozisyon yazmada dikkat edilecek kurallar bilgisi,

e. İngilizce okuduğunu anlama becerisini geliştirmede kullanılan teknikler bilgisi,

f. İngilizce bir parçayı Türkçeye ve Türkçe bir parçayı İngilizceye çevirebilme,

g. Çeşitli konulardaki İngilizce yayınları okuduğunda anlayabilme,

h. Bir parçada bilinenler yardımıyla bilinmeyen kelime ve deyimlerin anlamım kestirebilme.

j. Seviyesine uygun edebi bir metni inceleyebilirle, k. İncelediği edebi bir metni eleştirebilme,

I. Sinema, TV. veya Video teypte izlenen bir olayı önceden öğretmen tarafından veya sınıfta birlikte belirlenen ölçütlere göre değerlendirebilme,

m. Bellibaşlı çağdaş İngiliz ve Amerikan yazarlarının eserlerinden haberdar olma,

n. Ders dışında İngilizce yayınları izlemeye istekli olma, o. Farklı kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilme.

II. KONULAR :

A. Hazırlık Sınıfı :

– Simple sentences (This is ………….)

– Positive, negative, interrogative forms tag guestions

– The articles (a, an, the)

– Imperative sentences (negative, positive)

– Nouns (countable, uncountable, singular, plural)

– Some, any, no, many, much, little, a little

– Few, a few etc;

– Common prepositions

– Telling the time

– Adjectives and adverbs (comparison of adj, and adv, too, enough)

– Pronouns (subjective, objective, possessive)

– To be, to have (as a main verb)

– Auxiliaries;

Can (ability, permission)

Could (request)

Would (request and conditional)

Would like

May (permission, possibility)

Must (obligation, prohibition)

Mustn’t

Needn’t

Should (advisability)

Have to (external obligation)

Shall

Will (request)

– Tenses;

Simple present

Present Continuous

Simple Past

Past Continuous

Present Perfect

Future (going to)

Future (shall, will)

Used to (habitual action in the past)

Reported Speech (With simple present, present perfect, simple future tense, reporting words)

Imperative Statement Negative form Question form

– Active voice, Passive voice;

Simple present (with and without agent)

Simple past

Present perfect

Future

– Coordinating conjunctions(or, but, and so, ete)

– Subordinate clauses

– Adverbial clauses

Time

Reason

Comparison (first type)

– Adjectival, clauses

Defining relatives (that, which, who)

– Noun clauses (as objects)

– Infinitives (after adjectives)

Adjective+infinitives

Verb+infinitives

– Kontrollü kompozisyon yazma ve anlatma,

– Seviyeye uygun kısa hikayeler okuma.

B. Orta I inci Sınıf:

– Sentence Building

Compound and complex cümleler üzerinde çalışmalar.

Değişik bağlaçlar (either… ör, neither nor, not only…… but, unless vb.

– Noun clauses (revision)

– Noun clauses (as subject)

– Adjectival clauses:

Defining relatives, non-defining relatives

– Adverbial clauses :

Place

Purpose

Result

Concession

Manner

– Conditional (second and third types)

– Tenses : (revision) Colored Future Future Continuous Past Perfect Conditional Perfect Present Perfect Continuous

okuma.

Future Perfect

– Model auxiliaries :

Beto,

Be able to (present, past, future)

Had better, vvould rother

Dught to

Have to (present, past, future)

May

Might

– Pronouns (revision)

Pronouns (reflexive, emphatic form, indirect object)

– Reported Speech (with past and past perfect tense, reporting words)

– Active voice. Passive voice:

Present Continuous,

Past Continuous,

Past Perfect,

Infinitive.

– Gerunds

– Infinitives

– Causatives (let, make, have, aşk, get ete)

– Kontrollü kompozisyon ve precis yazımı

– Okuma becerisini geliştirmek için çeşitli konuları içeren kitapları kontrollü

C. Ortaokul II. Sınıf:

– Sentence building

– Phrases

– Noun clauses

– Future Perfect Continuous

– Past Perfect Continuous

– Adjectival Clauses

– Adverbial Clauses

– Infinitives

– Perfect infinitives

– Participles (present, past)

– Gerund (as a subject an as an object after prepositions)

– Gerund-lnfinitive comparison

– Manage to, can, be able to (comparison)

– Must, have to (comparison) Causatives (review)

– Subjunctives (I wish, if only…. vb.)

– Konuşma, okuma ve yazma becerilerini daha üst seviyeye getirme, kelime hazinesini zenginleştirici kitaplar okuma,

– Özet çıkarma, anafıkir bulma, okuduğunu kendi kelimeleriyle anlatma.

– Konuşma becerilerini geliştirici diyaloglar ve benzeri çalışmalar,

– Güdümlü yazma çalışmaları. D. Orta III ncü Sınıf:

– Infinitive ve participle’ların clause ve phraselerin yerine kullanılması.

– Infinitives of purpose instead of a purpose clause,

– Participle phrase instead of a relative clause,

– Passive infinitive,

– Word building,

– Affixes,

– Determiners,

– Position (adj, adverbs, noun, verb),

– Present participle phrases,

– Past participle phrases,

– Perfect participle phrases,

– Gerund (review), Perfect gerund,

– Tenses (revievv),

– Okunan orta düzeydeki kitapları incelerken karakter analizi yapma, anafıkir bulma, karakterler arasındaki ilişkileri bulma,

– Önceden belirlenmiş konular üzerinde hazırlanarak kısa konuşmalar yapma, yaratılan gerçeğe uygun durumlarda rol alma, (Kritik etme, soru sorma, hikaye etme. tasvir etme. yol sorma, işe müracaat, yemek tarifi yapma vb.),

– Kişisel mektuplar, iş mektupları ve benzeri türlerle ilgili çalışmalar yapma, müracaat formları doldurma, kendi yaratıcılıklarına dayalı, sınırlı kompozisyon yazma,

– Descriptive ve narrative, explanatory vb. paragraflar oluşturma,

– Yazma çalışmalarında, imlâ kurallarını ve noktalama işaretlerini yerinde kullanma.
 Lise 1. Sınıf: (9. SINIF)

– Sentence building

Clauses

Phrases

Conjunctions (sentence connectors)

– Clauses Adj. Clauses

– Defining :

Nominative

Accusative as object

Accusative with preposition (pre+which)

Possessive (Whose+ a clause) (With ör phrase)

– Non defining : Nominative Accusative as object Accusative with preposition Possessive (whose ör of which)

– AdverbiaJ Clauses :

Time, place, manner, comparison, reason ör cause, purpose, result, condition, concession.

– Noun Clauses : As object As subject

– If clauses (conditionals)

– Phrases :

The prepositional phrases

Adj. phrases

Adv. phrases

The participal phrases

The gerund phrases

The infinitive phrases

The appositives

– Conjunctions : (sentence connectors) such as, therefore, thus, but

– Inversions

– Infinitives : Perfect infinitive

– Participles : Present, past, perfect and the passive forms of past and perfect participles

– Gerund : As subject, as object, after prepositions after certain verbs,

– Gerund and infinitives (comparison)

– Modal auxiliary verbs (can-be able to- in comparison)

M üst-ha ve to

Needrf t-don’t have to…

The comparison of the perfect infinitives with auxiliary verbs)

– Caıısative use of have, make, get, let

– Subjunctives

– Review of tenses

– Reported speech

– Passive voice: Basic patterns Prepositions in passive sentences Prepositional and phrasal verbs in the passive

– Passive transforms of S+V+I.O+D.O

– Passive transforms of S+V+that clause

– Prepositions

– Articles

– Capitalization and punctuation

ATATÜRK’ÜN HAYATI

– Öğrenim hayatı

– Askerlik Hayatı

– Siyası hayatı

(Bu konular öğretim programının uygun bölümlerinde işlenecektir. 27.4.1998/64 TTKK)

(10. ,11. SINIF)

Lise 10 uncu ve 11 inci sınıflarda öğrencilerin anlama, yorumlama ve konuşma becerilerini artırmak amacıyla; daha çok sözlü ve yazılı kompozisyon çalışmalarına, tercümeye, özel amaçlı ingilizce,öğretimine yönelik konular üzerinde durulur.

İleri devreden itibaren 20 nci yüzyıl ağırlıklı olmak üzere çeşitli yazarların, öğrencinin ilgisini çekecek ve okuma zevklerini geliştirecek eserlerini okutmaya özen gösterilmelidir.

Yukarıda yapılan gramer dökümü, aşağıda örnekleri verilen ve başlıca 6 grupta sıralanabilen dil fonksiyonları içinde kullanılır.

1. Hüküm ve de
ğerlendirme (Judgement and evaluation) Tasvip etme, tasvip etmeme (approving, disapproving)

2.
İkna etme (suasion):

a.
İkna etme (Persuading),

b. Emretme (commanding),

c. Azarlama (scolding),

d. Önerme (making suggestions),

e. Rica etme (requesting),

f. Uyarma (warning),

g. Yönlendirme (instructing and directing)

3. Tart
ışma (argument) :

a. Hemfikir olma (agreeing).

b. Hem fikir olmama (disagreeing),

c.
İnkar etme (denialing),

d. Kabullenme (conceding),

4. Ak
ılcı yaklaşım ve ifade (rational inquiry and exposition) :

a. Kar
şılaştırma (comparing),

b.
İspatlama (proving),

c. Düzeltme (correcting),

d. Rapor etme (reporting),

e. Tasvir etme (describing),

f. Hikaye etme (narrating),

5. Ki
şisel duygular (personal emotions) :

a. Zevk (enjoyment),

b. Üzüntü (sorrow),

c. Tercih (preference),

d. Darılma (ressentment),

e. İstek (want),

6. Duygu alanına giren ilişkiler :

a. Pohpohlamak (flattery),

b. Minnettarlık (gratitude),

c. Selamlaşma (greeting) vb.

Bu fonksiyonel ve yapısal döküm, okutulan kitabın öngördüğü biçimde bir üst veya alt sınıfa kaydırılabilir.

ı. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikaye etme, tasvir etme, tanımlama, tartışma vb.) sözle veya yazıyla ifade edebilme,

ı. Verilen bir duruma uygun olarak genellikle bileşik cümleler kullanarak, normal hızda ve düzgün bir telaffuzla konuşabilme,

ı. Normal hızda ve düzeyine uygun bir karşılıklı konuşmayı anlayabilme, j. Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir parçayı okuduğunda anlayabilme, k. Basit cümlelerle normal hızda ve düzgün bir telaffuzla konuşabilme,

Kaynak: www.englishpage.blogcu.com izni ile alınmıştır

1 Okunma 30 Mar 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar

Yorumlar(1 )
    • özkan 24 Kasım 2011

      aradıklarımın hiç birini bulamıyırum !!!!!!!!!!!!


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.