DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
(ÇIKMIŞ ÖSS SORULARI)
1. İki meridyen arasındaki uzaklığın Ekva­tor’dan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın şeklinin geoid olması

B) Meridyen boylarının eşit olması

C) Paraleller arasında kalan meridyen yaylarının eşit olması

D) Eksenin Ekvator düzlemini dik kesmesi

E) Ekvator düzlemi ile ekliptiğin çakışma­ması

(1993)

2. Okyanus akıntıları incelenirse Kuzey ve Güney yarımkürede halkalar oluşturdukla­rı görülür. Bu oluşumun ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın, ekseni çevresinde dönmesi

B) Akıntıların kıta kenarlarına çarpması

C) Alize rüzgarlarının etkisi

D) Deniz suyundaki sıcaklık farklılıkları

E) Batı rüzgarlarının etkisi

(1981)

3. Aşağıdakilerden hangisi, yerkürenin gün­lük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak de­ğişmez?

A) Yer ekseninin Ekvator düzlemiyle yap­tığı açı

B) Dünyanın Güneşe göre konumu

C) Gece ve gündüzün uzunluğu

D) Güneşin doğuş ve batış saatleri

E) Güneş ışınlarının yere değme açısı

(1983)

4. Sürekli rüzgarların Kuzey Yarımkürede sa­ğa, Güney Yarımkürede sola sapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın ekseni etrafında dönmesi

B) Güneş ışınlarının geliş açılarının farklı olması

C) Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi

D) Ekliptik ile eksen arasında 23° 27” lık bir açı olması

E) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması

(1995)

5. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş çevresindeki hareketinin bir sonucudur?

A) Gündüz ve gecenin birbirini takip et­mesi

B) Kıyılarda meltem rüzgarlarının oluş­ması

C) Çöllerde ufalanmanın hızlı olması

D) Havanın gün içinde ısınıp soğuması

E) Gündüz süresinin uzayıp kısalması

(1988)

6. Aşağıdakilerden hangisi ekvator düzlemi ile ekliptik arasında 23°27’ lık açı olmasının bir sonucu değildir?

A) Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasındaki noktalara dik gelebilmesi

B) Orta enlemlerde mevsimlerin daha be­lirgin olması

C) Gece ve gündüz sürelerinin uzayıp kı­salması

D) Gün uzunluğunun 24 saat olması

E) Kuzey ve Güney yarımkürelerde aynı tarihte farklı mevsimler yaşanması

(1994)

7. Aşağıdakilerden hangisi hem gece-gündüz sürelerinin farklı olmasında hem de mevsimlerin meydana gelmesinde rol oynar

A) Ekliptik ile eksen arasında bir açının ol­ması

B) Yörüngenin elips şeklinde olması

C) Yerkürenin eksen çevresinde dönmesi

D) Yerkürenin ekseni çevresinde dönüş hızının ekvatorda fazla olması

E) Yerin kutuplarda basık olması

(1993)
9. Güneş ışınlarının Dünya üzerindeki bir noktaya düşüş açısının yıl boyunca değiş­mesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonu­cudur?

A) Yerin Güneş çevresindeki dönüş süre­sinin

B) Yerin ekseni çevresindeki dönüş süre­sinin

C) Yerin Güneş’e olan uzaklığının

D) Yer ekseni ile ekliptik arasındaki açının

E) Yerin şeklinin

(1993)

10. Kuzey Yarımkürede yaz koşulları yaşanır­ken Güney Yarımkürede kış koşulları ya­şanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerin yuvarlak olması

B) Kara ve denizlerin dağılış biçimi

C) Yerin kendi ekseni çevresinde dönme­si

D) Yerin Güneş çevresinde dönmesi

E) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması

(1987)

11. Yılın hangi zamanında, aynı meridyen üze­rinde bulunan yerlerde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar?

A) Kuzey Yarımkürenin yaz başlangıç gü­nünde

B) Her iki yarımkürenin bahar başlangıç günlerinde

C) Güney Yarımkürenin yaz başlangıç gü­nünde

D) Güney Yarımkürenin kış mevsimi bo­yunca

E) Bütün yıl boyunca

(1992)

14. Gelgit olayını izleyen bir gözlemci, denizde görülen seviye değişmelerinin her gün bir önceki güne göre 50 dakikalık bir gecik­meyle ortaya çıktığını gözlüyor.

Gözlemci bu durumu ne ile açıklayabilir?

A) Ay’ın çekim gücünde değişmeler ol­masıyla

B) Güneşin çekim gücünün Ay’ınkine ek­lenmesiyle

C) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dön­mesiyle

D) Ay günü ile Güneş günü arasındaki za­man farkıyla

E) Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesiy­le

(1990)

15. Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesine dik geldiği gün, yeryüzünde aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A) Güney Yarımkürede en uzun gün ya­şanması

B) Aydınlanma dairesinin kutup noktala­rından geçmesi

C) Kuzey Kutup Dairesinde gece süresi­nin 24 saat olması

D) Ekvatorda gündüz süresinin gece süre­sinden uzun olması

E) Kuzey Yarımkürede yaz gündönümü yaşanması

(1991)
16. Yeryüzünün herhangi bir kesiminde yıl bo­yunca aynı mevsimin hüküm sürmesi neye bağlıdır?

A) Yeryüzünün sade bir yapıya sahip ol­masına

B) Yeryüzünün tümüyle kara ya da tü­müyle deniz olmasına

C) Yer yörüngesinin daire biçiminde ol­masına

D) Yerin sadece Güneş çevresinde hare­ket etmesine

E) Yer ekseninin yörünge düzlemine dik olmasına

(1985)

17. Ankara’da oturan bir kişi, 21 Aralık’ta baş­ka ülkedeki bir kente gidiyor. Gittiği yerde gündüz süresinin Ankara’dakinden daha uzun olduğunu görüyor.

Bu kişinin gittiği yer, Ankara’ya göre nere­de olabilir?

A)Kuzeydoğuda B)Kuzeyde C)Güneyde D) Doğuda E) Batıda

(1990)

18. Aydınlanma dairesi, aşağıdakilerin hangi­sinde verilen tarihlerde kutup noktalarına teğet geçer?

A) 21 Haziran, 23 Eylül

B) 23 Eylül, 21 Aralık

C) 21 Aralık, 21 Mart

D) 21 Mart, 23 Eylül

E) 21 Haziran, 21 Aralık

(1995)
20. Yörüngesi elips biçiminde olduğundan Dünya, mart ayında Güneş’e yaklaşmakta, Haziran ayında Güneş’ten uzaklaşmaktadır. Oysa Türkiye’de sıcaklık ortalamalarının mart ayında Haziran ayından daha düşük olduğu gözlenmektedir.

Yukarıdaki durumdan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) Güneş’e yaklaştıkça Dünya üzerindeki sıcaklık düşmektedir.

B) Haziran ayında Güneş ışınlarının yere değme açıları büyümektedir.

C) Mart ayında atmosfer çok nemli oldu­ğundan sıcaklığı düşürmektedir.

D) Haziran ayında atmosfer incelip seyrel­diği için ısıyı iyi iletmektedir.

E) Haziran ayında Güneş daha çok ısı enerjisi yaymaktadır.

(1979)

21. Türkiye’de ocak ve şubat aylarında görülen hava olayları Arjantin’de temmuz ve ağus­tos aylarında görülebilmektedir.

Bu durum Arjantin’in hangi özeliği ile ilgili­dir?

A) Batı rüzgârlarına kapalı olmasıyla

B) Sürekli yüksek basınç merkezlerinin et­kisinde kalmasıyla

C) Güneydoğu alizelerine açık olmasıyla

D) Kuzey-güney doğrultusunda uzanmasıyla

E) Güney yarımkürede yer almasıyla

(1983)

22. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi ara­sındaki 23° 27’ lık açı 33° olsaydı, Dünya ile ilgili bir takım olgular bugünkünden farklı olurdu.

Aşağıdakilerden hangisi böyle bir açı deği­şiminin sonucu olabilir?

A) Yerin, Güneşten aldığı enerjinin artma­sı

B) Kutup kuşağının ortadan kalkması

C) Ekvator çevresinde yıllık ortalama sı­caklıkların yükselmesi

D) Tropikal kuşağın genişlemesi

E) Yerden uzaya yansımaların artması

(1986)
23. Yerkürenin kendi ekseni çevresindeki hızı. Ekvatorda yaklaşık 1670 km/saattir. Yer­küre çevresinde, dairesel bir yörüngede hareket eden uzay aracından, Ekvator üze­rindeki sabit bir nokta sürekli olarak görül­mekte ise bu uzay aracının hızı için ne söy­lenebilir?

A) Hep aynı nokta görüldüğünden, Yerin dönme hızına eşittir.

B) Yörüngesi yerküreninkinden kısa oldu­ğu için, Yerin dönme hızından küçük­tür.

C) Yerden uzaklığı bilinmediğinden, bir şey söylenemez.

D) Yerçekiminden etkilenip etkilenmediği bilinmediğinden, bir şey söylenemez.

E) Yerkürenin dışında döndüğü için Yerin hızından büyüktür.

(1982)

24. “Yerkürenin ekseni yörünge düzlemine dik olsaydı, gece ile gündüz süreleri birbirine eşit olacak, mevsimler olmayacaktı.

Eksen eğikliğinin sözü edilen sonucu do­ğurması, aşağıdakilerin hangisinde mey­dana getirdiği değişiklikten kaynaklan­maktadır?

A) Yerküreyle Güneş arasındaki uzaklıkta

B) Yerkürenin yörünge üzerindeki dönüş hızında

C) Yerkürenin kendi çevresindeki dönüş hızında

D) Güneşin yaydığı ısı enerjisi miktarında

E) Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısında

(1981)

25. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde, Güneş ay­nı meridyen üzerinde bulunan yerlerde ay­nı anda doğar ve aynı anda batar?

A) 21 Ocak B) 21 Mart C) 21 Haziran D) 23 Ekim E) 21 Aralık

(1996)

27. Ay yüzeyinde neden meteorolojik olay gö­rülmez?

A) Dünyaya uzak olduğundan

B) Hava ve su bulunmadığından

C) Uydu olduğundan

D) İç ısısını kaybetmiş olduğundan

E) Bitki örtüsü bulunmadığından

(1988)

30. a uçağı Kutup Dairesi, b uçağı Yengeç Dö­nencesi, c uçağı ise Ekvator üzerinde, yer­den aynı yükseklikte uçarak Dünya çevre­sindeki turlarını aynı sürede tamamlıyorlar.

Aşağıdakilerin hangisinde, bu uçaklar, hızı en az olandan en fazla olana doğru sıralan­mıştır?

A)c B) b < c < a C)c D)a E) b < a < c

(1997)

31. Yer ekseni ile Ekvator düzlemi arasında 23°27’ lık bir açı olması nedeniyle, aynı boylam üzerinde, Güneş 21 Haziran’da Türkiye’nin kuzeyindeki bir noktada güne­yindeki bir noktaya göre daha geç batar.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki duru­mu doğuran nedene bağlı değildir ?

A) Kuzey Yarımkürede kış mevsimi yaşa­nırken Güney Yarımkürede yaz mevsi­mi yaşanması

B) Ekvator üzerinde yıl boyunca gece ve gündüz süresinin eşit olması

C) Güneş ışınlarının dönencelere yılda bi­rer kez dik gelmesi

D) 21 Aralık ve 21 Haziran’da aydınlanma dairesinin kutup dairelerinden geçme­si

E) Kutup noktalarında 6 ay boyunca Gü­neş’in batmaması

(1998)

Roman;”>http://www.cografyakulubu.com/
 
• 0 Yorum • Yorum yaz! • Bağlantı
7/2/2008 – ATMOSFER VE İKLİM TEST SORULARI
Kategori: Cografya Soru Bankasi
Soru 1. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği su buharı miktarı da artar.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından birisidir?
A) Orta kuşakta karaların batı kıyılarının çok yağış alması

B) Havanın bulutsuz olduğu kış günlerinde günlük sıcaklık farkının fazla olması

C) Yeryüzünden ısı kaybının fazla olduğu kış gecelerinde don olayının görülmesi

D) Havanın nemli olduğu yerlerde bitki örtüsünün gür olması

E) Gündüz, sis yoğunluğunun geceden daha az olması

Soru 2. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği su buharı miktarı da artar.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanamaz?
A) Gündüz, sis yoğunluğunun geceden az olması

B) Kutup bölgelerinde yağışın az olması

C) Sıcak çöllerde bağıl nemin düşük olması

D) Bir dağı aşarak oluşan fön rüzgârlarının kurutucu etki yapması

E) Havanın bulutsuz olduğu günlerde günlük sıcaklık farkının fazla olması
Soru 4. Atmosfer’in katı olan Troposferin ka­lınlığı Ekvator’da fazla, kutuplarda ise azdır. Dünya’nın dönüş hızının;
I. Ekvator’da kutuplara göre daha fazla olması

II. Ekvator’da yükselici, kutuplarda alçalıcı hava
hareketinin görülmesi

III. Havanın sıcaklığının yükseldikçe azalması

Troposfer’in kalınlığının farklı olmasında yukarı­daki olaylardan hangisi veya hangileri etkili değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve I

E) III ve I

Soru 5. Sanayi kuruluşlarından ve araçlardan Atmosfer’e karışan yabancı maddelerin, özellikle kükürtdioksit, karbonmonksit ve katı maddelerin canlılar üzerinde meydana getirdiği tahribatlara duman zararları denir.

Aşağıda isimleri verilen şehirlerin sanayileşme oranları düşünüldüğünde hangisinde duman zararlılığı­nın daha fazla olduğu söylenebilir?
A) Şanlıurfa

B) Yozgat

C) Kocaeli

D) Kütahya

E) Ağrı
Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin yerden yan­sıyan ışınlarla ısınmasının bir sonucudur?
A) Atmosfer gazlarının yoğunluklarının alt tabakalarda artması

B) Yükseldikçe hava basıncın azalması

C) Güneş ışınlarının üst katlarda tutulması

D) Atmosferde yükseldikçe sıcaklıkların azalması

E) Yoğunlaşmanın üst katlarda artması
Soru 7. Karasal iklimlerin görüldüğü yerlerde ocak ayı en soğuk ay iken temmuz ayı en sıcak aydır. Deniz etkisindeki iklimlerde ise en soğuk ay şubat iken en sıcak ay ağustos ayıdır.
Denizel iklimler ile Karasal iklimler arasındaki bu temel farklılığın sebebi nedir?

A) Denizlerin karalara oranla daha geç ısınıp daha geç soğuması

B) Denizel iklimlerde nemlilik derecesinin daha faz­la olması

C) Denizel iklimler üzerinde okyanus akıntılarının etkili olması

D) Denizel iklimlerin karasal iklimlere oranla daha ılıman olması

E) Denizel iklimlerde yağış rejiminin daha düzenli olması
Soru 8. Eğer Dünyamızı saran bir atmosferimiz olmasaydı aşağıdaki olaylardan hangisinin olması beklenirdi?

A) Yıl boyunca yağış olması

B) Mor ötesi ışınların tutulması

C) Sıcaklığın yıl boyunca aynı kalması

D) Gölgelerin tam karanlık olması

E) Yerüstü ve yeraltı sularının artması
Soru 9. Karalar, Kuzey Yarımküre’nin % 30′unu, Güney Yarımküre’nin ise sadece % 19′unu kaplar. Kuzey Yarımküre’de,

I. Karalar üzerinde yıllık sıcaklık farklarının, Güney Yarımküre’ye göre daha fazla olması

II. Dünya’nın en yüksek doruğu ile en derin çukuru­nun bulunması

III. Sürekli rüzgârların Güney Yarımküre’dekinin ter­si yönde sapması
olgularından hangileri, karaların yarımkürelere
dağılışındaki bu farklılığın bir sonucudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
Soru 11. Yer şekillerinin sıcaklık dağılışı üzerinde belli bir etkisi vardır.

Bu etki kaldırıldığında, Türkiye’nin yıllık sıcaklık ortalamalarının nasıl olması beklenir?
A) Kıyılarda yüksek, iç kesimlerde düşük

B) Kuzey ve Güneyde düşük, iç kesimlerde yüksek

C) Güneyde yüksek, Kuzeyde düşük

D) Doğuda yüksek, Batıda düşük

E) Her yerde eşit
Soru 12. Türkiye’nin yıllık sıcaklık ortalamaları deniz seviyesine indirgendiğinde yıllık sıcaklık ortalamalarının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde fazla olduğu görülmektedir.
Bu duruma sebep olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer şekilleri

B) Buharlaşma miktarı

C) Denizellik

D) Enlem derecesi

E) Denize uzaklık
Soru 13. Türkiye’nin iç bölgelerinde günlük sıcaklık farkları kıyı bölgelerine göre daha fazladır.
Bu durumun temel sebebi nedir?
A) Enlem ve denizellik

B) Karasallık ve denizellik

C) Yükselti ve bitki örtüsü

D) Yükselti ve karasallık

E) Enlem ve karasallık
Soru 14. Türkiye’de kış aylarında kuzeye gidildikçe enleme bağlı olarak sıcaklıkların azalması gerekmektedir. Fakat Karadeniz Bölgesinde bunun tam tersi bir durum söz konusu olmaktadır. Kış aylarında Karadeniz Bölgesi kıyı şehirlerinde hava sıcaklıkları, Akdeniz Bölgesi kıyı şehirleri kadar olmaktadır.
Bu duruma sebep olan faktör nedir?
A) Enlem faktörüdür

B) Karasallık faktörüdür

C) Yükselti faktörüdür

D) Denizellik faktörüdür

E) Bitki örtüsü faktörüdür
Soru 15. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaz kuraklığının belirgin olmasında aşağıdaki rüzgârlardan hangisi etkili olmaktadır?

A) Hamsin

B) Siroko

C) Samyeli

D) Meltem

E) Lodos
Soru 16. Türkiye’de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ilıman iklim kuşağında yer alması

B) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi

C) Üç kıtayla çevrili olması

D) Bitki çeşitliliği

E) Denizlerle çevrili olması
Soru 17. Aşağıdaki merkezlerden hangisinde yağış miktarı diğerlerine göre daha fazladır?
A) Adana

B) Konya

C) Ankara

D) Trabzon

E) Mardin
Soru 18. Aşağıda verilen şehir çiftlerinden hangilerinde yıllık sıcaklık farkları diğerlerine göre daha azdır?
A) Mersin – Konya

B) Konya – İskenderun

C) Yalova – Balıkesir

D) İzmir – Rize

E) Erzurum – Adana

Soru 19. Yıllık yağış miktarı Mardin’de 690 mm. Kars’ta 534 mm dir. Yağış miktarı daha fazla olmasına rağmen Mardin’in Kars’tan daha kurak olması bu yörenin hangi özelliğine bağlanabilir?
A) Yer şekli bakımından sade olması

B) Buharlaşmanın fazla olması

C) Bitki örtüsünün bozkır olması

D) Akarsu ağının seyrek olması

E) Yağışın yağmur olarak düşmesi
Soru 20. Karadeniz Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından büyük farklılıklar gözlenmektedir. Fakat bu farklılıkları Orta Karadeniz Bölgesinde görememekteyiz.

Orta Karadeniz Bölgesinde farklılığın çok az olması ya da hiç olmamasının nedeni bedir?

A) Dağların yükseltisi

B) Kıyı şekli

C) Kıyı akıntıları

D) Fön rüzgârları

E) Bitki örtüsü
CEVAPLAR;
1   2   3   4   5    6   7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
E   E   C  A  C    D  A   C   C    D    C    E    D   D   C     B    D    D   B   A
ALINTIDIR
Bu içerik internet kaynaklarından derlenmiştir

4 Okunma 14 Eyl 2010

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar

Yorumlar(2)
    • pınar 23 Mart 2014

      Teşekkürler işime çok yaradı.

    • betül 30 Haziran 2014

      güzel de ilk 31 sorunun cevabını göremedim ben !


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.