. mali nitelikli işlem: paranın dönmesi
2. muhasebenin özetleme işlevi bilanço ve gelir tablosudur
3. toplanan bilgi ve verilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması süreçlemedir.
4. gelir tablosu belli bir dönemin faliyet sonucu
5. bilanço: belli bir tarihin faaliyet sonucu
6. bilançoda sol taraf aktif sağ taraf pasif
7. bilançoda hesaplar değil hesapların kalanı yer alır
8. öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar alacaklandırılır
9. giderlerdeki artışlar için gider hs. Borçlandırılır
10. alcaklar aktif hesaplar borçlandırılır
11. borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.
12. yevmiye defterinden büyük deftere yapılam aktarmaların doğruluğunu kontrol etmek için düzenlenen çizelgeye mizan denir.
13. kasadan para çıkışını kaydetmek için tediye fişi
14. kasaya para girişini kaydetmek için tahsil fişi
15. kasa ile ilgili olmayan işler için mahsup fişi kullanılır
16. girdi süreçleme çıktı’’ muhasebe bilgi akışında mali tablolar çıktıdır.
17. kesin mizanın çıkarılmasından sonra gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi gerekir.
18. işletmenin bilançosu kesin mizandan yararlanarak düzenlenir
19. envanter kayıtları genel geçici mizan ile dönem sonmu envanter sonuçları dikkate alınarak yapılır.
20. bir işletmenin dönem sonu bilançosu aynı zamanda izleyen dönemin dönem başı bilançosudur.
21. gelir ve karların aynı döneme ait maliyet gider ve zararlarla karşılaştırılması gereğini ortaya koyan kavram dönemsellik kavramıdır.
22. satın alınan mallar için ödenen kdv indirilecek kdv hs borcuna yazılır
23. bir işletmenin bir ay içerisinde yaptığı işlemler sonucu aldığı kdv tutarı ödediği kdv tutarını aşarsa bu fark ay sonunda ödenecek vergi ve fonlar hesabına yazılır
24. senet iskontosu: senetlerin vadelerinden önce işleyecek faiz ve komisyon indirilerek bankaya satılması
25. duran varlıkların dönem içinde işletme faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle oluşan normal giderler dönem gideri olarak muhasebeleştirilir.
26. ticari bir işletmenin normal faaliyetlerin yerine getirtirken elinde serbest olarak kullanabileceği varlıkların stoklara stokların satılıp tekrar para şekline dönüşme sürecine faaliyet döngüsü denir.
27. işletmeye kredi açan 3 kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına borç denir.
28. meydana gelen artışların hesabın borcuna azalışların alacağına yazılması varlık hesapları grubuna girer.
29. bir dönemin geliri ile gideri arasındaki pozitif fark dönem karıdır aksi zararıdır.
30. muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak yevmiye defterine kaydedilir.
31. türk tic kanunu ve vergi usul kanunun ilgili maddelerine göre işlemlerin deftere geçirilmes süresi azami 10 gündür.
32. muhasebe ilke ve standarlarının dayanağını oluşturan muhasebe ilkelerine muhasebenin temel kavramları denir.
33. gelir ve gider hesaplarındaki tutarlar bir faaliyet dönemine ilişkindir.
34. gider hesapları borç kalanı verir ve kar zarar hs borcuna devredilerek kapatılır
35. gelir hesapları alacak kalanı verir kar ve zarar hs alacağına kaydedilerek kapatılır
36. gelir ve gider hesapları sonuç hesaplarıdır.
37. yıl sonu ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra bu kayıtların doğruluğunu raştıran mizan kesin mizandır
38. saymak ölçmek tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ayrıntılı olarak saptama işlemine envanter çıkarma denir.
39. üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetlerini saptayan maliyet kontrolü sağlayan başarısını değerleyen muhasebe dali maliyet muhasebesidir.
40. işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında onların biçimlerinden önce finansaL özellikleri ve işletme için ifade ettiği gerçeğin göz önünde tutulmasını esas alan kavram özün önceliği kavramıdır.
41. hisset senetlerinin alış bedelinden daha düşük bir bedele satılması durumunda alış ve satıf fiyatı arasındaki fark menkul kıymet satış zararına keydedilir.
42. işletme iş yerine yaptırdığı haberleşme tesisatı için bir miktar depozito ödemiştir bu işlem verilen depozito ve teminatlar hesabının borcuna kaydedilir.
43. bankalardan kredi kullanıldığında banka kredileri hesabının alacağına kaydedilir.
44. satın alınan tesis makine ve cihazlarıa ait aktifleştirilmesi gereken giderler taşıma nakliye giderleri // gümrük vergileri // montaj ödemesi depolama giderleri // taşıma sırasındaki sigorta giderleri
45. müşteriden senet tahsil edilmesi kasa hes. Borç kaydı yaptırı
46. peşin mal alışlarının kaydedilmesi : ticari mallar hesabı borçlandırılır.
47. analiz ve yorum raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiği ve olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişki
48. net satışlar ve satılan malın maliyeti arasındaki fark brüt satış karıdır.
49. ilgili hesaba ilk kez kayıt yapmaya hesap açmak denir.
50. varlıkların izlendiği borç kalanı veren hesaplar aktif hesaplardır.
51. hesap arası ayrım yapmadan herhangi bir hesabın sol tarafına kayıt yapılmasına hesabı borçlandırmak denir.
52. kredili mal satışında varlıklarda ve kaynaklarda eşit artış olur
53. kesin mizanın çıkarılmasından sonra yapılacak işlem gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun düzenlenmesidir
54. işletmenin bilançosu kesin mizandan yararlanılarak hazırlanır.
55. bir işletmenin dönem sonu bilançosu aynı zamanda dönem başı bilançosudur
56. muhasebe kayıtlarında gelir tahminine yer verilmeyeceği fakat olası zararların ise hemen kayda alınacağını öngören ilke ihtiyatlılıktır
57. her bir bankada olan mevduat tutarlarına ilişkin bilgileri yardımcı defterlerde muhafaza edilir.
58. çift taraflı kayıt esası kişilik kavramıdır
59. işletmelerin ömürlerinin aksine bir kanıt olmadıkça sonsuz olduğunu varsayan kavram işletmenin sürekliliği kavramıdır.
60. devamlı envanter yönetiminde ticari mallar hesabının kalanı mevcut malların maliyetini ifade eder.
61. maddi duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden aktifleştirilir
62. bir maddi duran varlığın net aktif değeri kayırlı değerinden birikmiş amortismanlarından çıkartılmasıyla bulunur
63. maddi duran varlıklar ömür boyunca amortismana tabii tutulur
64. bir dönemin gelirleri ile giderleri arasında ki pozitif kara dönem karı denir
65. yönetimin başarımı için ileriye dönük kararların alınmasında gerekli olduğundan faaliyetlerin sürekli olma özelliğine rağmen ara ara kesildiği varsayılarak ölçme kontrol planlama işlevlerine olanak sağlayan eşit uzunluktaki sürelere dönem denir.
66. varlıklar =sermaye + borçlar bilanço eşitliği
67. alacak ile borç toplamı birbirine eşit ise hesap kaalıdır.
68. temel bilanço eşitliğini bozmayan bilgi amaçlı hesaplara nazım hesaplar denir.
69. tarafsızlığın gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi sosyal sorumluluk kavramıdır.
70. Vuk’a göre tutulması zorunlu defterlerin tasdik mercii noterdir.
71. satışların gelirlerin satışların maliyteinin giderlerin ve kar ve zararlara ait hesapların ve işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesi gelir tablosu ilkeleri ile bağlantılı 
72. alış iadeleri ticari mallar hesabının alacağına kaydedilir.
73. işine devam etmekte olan işletmenin muhasebe dönemi sonunda yapması gereken işlemler // dönem sonu envanteri // kapanış kayıtları // dönem sonu muhasebe iş. Yap //genel geçici mizanın düzenlenmesi
74. tahviller üzerindeki tahsil edilebilir duruma gelmiş faiz kuponları tahsil edilinceye kadar diğer hazır değerler hes. Borç kaydedilir.
75. işletme alınan çekleri tahsil ederk bankadaki mevduat hesabına yatırdığında yapılacak yevmiye kaydı bankalar hesabı borçlu alınan çekler hesabı alacaklı olarak kaydedilir
76. Türkiye muhasebe organizasyonu muhasebe kayıtlarının tutlmasını ve mali tabloların düzenlenmesi işlemlerini yapmaya yetkili meslek grubu smmmdir
77. işletmelerin mali işlemlerine ait bilgilerini ve muhasebenin temek kabul görmüş ilkeleri çerçevesinde toplayan kaydeden sınıflandıran ve özetleyen taraflara ileten muhasebe sistemi genel muhasebedir.
78. işletme ile ilgili kararlarda kullanılacak muhasebe bilgileri mali tablolarda verilir.
79. işletmenin aktif toplamıyla pasif toplamının birbirinden çıkarılmasıyla sıfır 0 bulunur
80. kasa sol taraf + sağ taraf –
81. çift taraflı kayıt yönetimini uygulamak zorunda olmayan 2 sınıf işletmelerce tutulması gereken defter işletme hesabı defteri
82. faaliyete yeni başlayan işletmenin ilk işi kuruluş envanteri
83. önceki dönemde stokta kalan ve dönem içinde satın alınan mallar için ticari mallar hs borçlandırılır.
84. işletme tarafından satılan mal ve hizmetin fatura bedelinin belli bir yüzdesi olarak hesaplanan kdv hesaplanan kdv hs alacağına yazılır.
85. işletmenin geçici yatırım amacıyla satın aldığı hisse senetleri hisse senetleri hesabında izlenir.
86. işletme bir miktar parayı bankaya yatırınca BANKALAR HESABI BORÇLANIR BİZE 
87. tahsil edilmek üzere bankaya verilen alacak senetleri alacak senetleri cüzdandaki senetler alcaklı // alacak senetleri tahsildeki senetler borçlu
88. diğer alacaklar grubu : ortaklardan alacaklar // iştiraklerden alacaklar // personelden alacaklar // şüpheli diğer alacaklar //
89. duran varlıklarda elde etme maliyeti içinde ödenen kdv yoktur
90. özel maliyetler maddi duran varlıklar kapsamında yer almaz
91. işletmenin belirli bir andaki varlıklardan borçlarının çıkarılmasıyla özsermaye bulunur.
92. gelirler- giderler =kar/zarar gelir tablosunda yer alır
93. bilanço içeriğini oluşturan ve her bir unsurda dönem içindeki işlemler nedeniyle meydana gelen artış ve azalışların kaydedildiği çizelgeye hesap denir
94. işletmenin mal satışlarından elde ettiği hasılat ile satılan malların maliyeti arasındaki fark brüt satış karı denir.
95. yevmiye defterine kayıtlar her bir işlem için maddeler oluşturularak yapılır
96. genel kabul görmüş ilkeler kaynaklarla ilgili // giderlerle ilgili // gelirlerle ilgili // varlıklarla ilgili
97. bir iktisadi değerin elde edilmesi veya varlığın değerinin arttırılması için elden çıkarılması gereken iktisadi değerin toplamına maliyet bedeli denir.
98. satılan mal iade edilirse satıştan iadeler hs borcuna kaydedilir
99. stok hs : mamuller // ticari mallar // diğer stoklar // ilk madde ve malzeme
100. peşin mal satışında kasa hesabı borçlandırılır
101. işletme bankadaki mevduat hesabından para çekince bankalar hes alacaklandırılır..
102. senetsiz ticari alacaklar tahsil edilirse alıcılar hs alacaklandırılır
103. duran varlıklar dönem içinde işletme faaliyetlerinden kullanılması nedeniyle oluşan giderler dönem gideri olarak muhasebeleştirilir.
104. mizanda : hesap adları // hesap tutarları // hesap kalanları // büyük defter numaraları
105. tekdüzen hesapta yardımcı hesaplar yer almaz
106. yeni kurulan işletmenin ilk işi envanter çıkarmak
107. bilanço ilkeleri: dönen varlıklara ilişkin // duran varlıklara ilişkin // öz kaynaklara ilişkin // yabancı kaynaklara ilişkin
108. satış iskontoları satış hasılatının azalmasına neden olur
109. mal hareketlerinin izlenmesine yarayan yurt içi satışlar alacak kalanı verir.
110. mal satışına karşılık bono alınması alacak senetlerinin borçlanmasına neden olur
111. satın alınan mallarla ilgili nakliye komisyon vb giderler ticari mallar hs borcuna yazılır
112. yapılmakta olan yatırımlar hesabının işleyişi : aktif hesaptı // borç kalanı verir // geçici ana hesaptır // maddi duran varlıklar grubundadır.
113. patent lisans marka // maddi olmayan duran varlıklar
114. duran varlıklar maliyet bedeli üzerinden muhasebeleştirirlir.
115. tesis makine ve cihazların maliyetine enerji bedelleri dahil edilmez

Kaynak: herdembilgi.blogcu.com

1 Okunma 02 Kas 2010

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.