A
ask out invite on a date rica etmek, davet etmek
ask over invite to one’s home eve davet etmek 

——————————————————————————–
 
B
back up give support desteklemek 
blow up explode patlamak 
break down stop working properly bozulmak
break down become mentally ill ruhen yıkılmak
break off end something ilişiğini kesmek 
bring about cause to happen neden olmak
bring back recall geri aramak
bring down cause to fall hata yapmak

——————————————————————————–
 
C
call off cancel something iptal etmek 
call on visit ziyaret etmek
carry on (with ) continue devam etmek
carry over postpone ertelemek
catch up on become up-to-date yakalamak, yetişmek
check for try to find aramaya çalışmak
check into investigate araştırmak 
check into enter a hospital, hotel etc.  bir yere giriş yapmak
check out leave a hotel, hospital bir yerden ayrılmak
check on make sure something is OK kontrol etmek, emin olmak
clean up tidy temizlemek
come across meet tanışmak
come along accompany someone beraber gelmek
come by obtain bulmak
come down with become ill from hastalanmak
come into inherit  miras almak
come out  be published yayınlamak
cut in interrupt kesmek
cut out stop an action durdurma
cut up cut into small pieces küçük parçalara bölmek 

——————————————————————————–
 
D
do away (with) abolish durdurmak 
do in kill öldürmek
do out clean temizlemek
do with need want ihtiyacı olmak , istemek
dress up wear elegant clothes resmi giyinmek
drop in visit someone unexpectedly beklenmedik ziyaret

——————————————————————————–
 
F
fall back retreat geri çekilmek
fall for fall in love with somebody birine aşık olmak
fall off decrease azalmak
fall on attack saldırmak
fall out ( with )  quarrel kavga etmek

——————————————————————————–
 
G
get about move around , spread yayılmak
get away ( from ) escape , leave kaçmak , terketmek
get along (with) have a friendly relationship arkadaş olmak
get sb down depress çökmek, depresyona girmek
give off emit  çıkarmak
give back return geri dönmek
give up stop ( a habit etc ) durmak
go for attack saldırmak
go down with become ill  hastalanmak
go out be extinguished söndürmek

——————————————————————————–
 
H
hold back hesitate  tereddüt etmek
hold on wait  beklemek
hold up delay ertelemek , geciktirmek

——————————————————————————–
 
K
keep at sth  continue working on sth  çalışmaya devam etmek ( bir şey üzerinde )
keep away ( from )  stay away uzakta durmak , uzakta kalmak
keep back stay back geride durmak , geride kalmak
keep sb/sth down  control birini , birşeyi kontrol etmek
keep on continue devam etmek

——————————————————————————–
 
L
let sb down disappoint hayal kırıklığına uğratmak
let on reveal a secret sırrını açmak, açıklamak
look after take care of önlem almak
look for search for araştırmak
look forward to anticipate beklemek , ummak
look into investigate araştırmak , incelemek
look over inspect carefully gözden geçirmek , göz atmak 

——————————————————————————–
 
M
make up invent icat etmek ,yaratmak

——————————————————————————–
 
P
put away put in the usual place kenara koymak , biriktirmek
put down suppress by force ,attribute to , bastırmak ,değer biçmek
put forward propose önermek, teklif etmek
put off postpone ertelemek
put on switch on , increase(weight) giyinmek , artmak ( kilo )
put out  extinguish söndürmek , tüketmek

——————————————————————————–
 
R
run across meet or find by chance rastlamak , tesadüf etmek
run after chase kovalamak , peşinden koşmak
run away with steal  çalmak
run out of come to an end sona ermek

——————————————————————————–
 
S
set about begin to do yapmaya başlamak
set up start a business işe başlamak, işe koyulmak
stand by remain loyal  sadık kalmak , yanında olmak
stand for represent göstermek , anlatmak

——————————————————————————–
 
T
take after look like benzemek
take down lenghen a garment, seperate to pieces indirmek , parçalara ayırmak
take in give accommodation kalacak yer vermek
take for identify sb or sth wrongly sanmak , zannetmek
take off remove clothes üstünü çıkarmak
take to like hoşlanmak
turn away refuse to let in kovmak,defetmek
turn down reduce volume sesi azaltmak
turn in go to bed yatmak
turn off  switch off  kapamak
turn on switch on açmak

——————————————————————————–
 
W
work on be busy with meşgul olmak
work out find by resoning problemi çözmek , halletmek
work up develop geliştirmek 
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenilmiştir.
Ekleyen: Berke

2 Okunma 20 Nis 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.