Önemli Not: Arkadaşlar Başlık üstündeki (Facebook’ta beğen) Sayfamızı facebookta beğenerek İngilizcede cümle yapısı ile ilgili tüm haberleri anında facebook sayfanızda görebilirsiniz.. Yapmanız gereken tek şey başlık üstündeki (efzen.com facebook’ta) beğen butonuna tıklayarak sayfamızı beğenmek.. Teşekkürler

İngilizce’de Cümle Yapısı

İngilizce ile Türkçe’nin sözcük dizilişi farklıdır.

Cümle yapısı Türkçe’de Özne+Nesne+Yüklem şeklinde; İngilizce’de ise Özne+Yüklem+Nesne şeklindedir.

Ben İngilize öğrenirim.
Özne + Nesne + Yüklem

I learn English.
Özne + Yüklem + Nesne

Yukardaki örneklerde görüldüğü gibi İngilizce’de özne ve nesnenin yerleri değişmektedir. Bu nedenle İngilizce’de cümle kurarken bu kurala dikkat etmemiz gerekecek (Özne + Yüklem + Nesne).

Dolaylı tümleç veya zarf tümleci İngilizce’de cümlenin en sonuna yüklemden sonra getirilir.

Ben akşamları İngilizce çalışırım.
Özne + Zarf + Nesne + Yüklem

I study English in the evenings.
Özne + Yüklem + Nesne + Zarf
Cümle Yapısı

Düzenli bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (TO BE – olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” çekimleri kullanılır.

Türkçe Cümle Yapısı: Özne+ Nesne + Fiil
İngilizce Cümle Yapısı: Özne + Varsa yardımcı fiil + Fiil + Nesne

Aşağıdakiler, kişi/varlık isimlerinin yerine kullanılan öznelerdir.

I (Ben)
You (Sen)
He (O-erkek)
She (O-kadın)
It (O-hayvanlar ve cansızlar)
We (Biz)
You (Siz)
They (Onlar)

Örnek Cümleler:

I am (I’m) here. (Ben buradayım)
You are (You’re) here. (Sen buradasın)
He is (He’s) here. (O burada)
She is (She’s) here. (O burada)
It is (It’s) here. (O burada)
We are (We’re) here. (Biz buradayız)
You are (You’re) here. (Siz buradasınız)
They are (They’re) here. (Onlar buradalar)

Aşağıdakiler ise, nesnenin hangi kişilere/varlıklara ait olduklarını göstermek için kullanılırlar. Fakat tek başlarına değil, ardından gelen bir isim ile birlikte kullanılarak onu tamamlarlar.

My (Benim)
Your (Senin)
His (Onun – erkek)
Her (Onun – kadın)
Its (Onun – hayvanlar ve cansız varlıklar)
Our (Bizim)
Your (Sizin)
Their (Onların)

Örnek Cümleler:

My book is red. (Benim kitabım kırmızı)
Your pencil is good. (Senin kalemin güzel)
His father is doctor. (Onun babası doktor)
Her sister is 29 years old. (Onun kız kardeşi 29 yaşında)
Its name is Boby. (Onun adı Boby)
Our flat has 4 rooms. (Dairemiz dört odalı)
Your brother is tall. (Kardeşiniz uzun)
Their car is blue. (Onların arabası mavi)

Hatırlatma 1: Her ne kadar its ile it’s benzermiş gibi görünse de ikisi birbirinden farklıdır.
its = “onun”
it’s = “it is” (kısaltması)

Hatırlatma 2: Tüm bunları çalışırken, körü körüne ezberden kaçının. Örneğin, özne olarak Ayşe ismini kullanacaksanız, Ayşe’nin aynı anda “she ” kelimesiyle aynı işlevi gördüğünü unutmayın.
Ayşe is a student. (Ayşe bir öğrencidir.)
She is a student. (O bir öğrencidir.)

İkisi de gramer yönünden aynı anlama sahiptirler. Yardımcı fiil Ayşe için neyse, she için de aynı olacaktır. Öznemiz Ahmet ise, aynı kural burada da geçerli olacaktır. Ahmet ve “he” aynı yardımcı fiilleri alacaklar, olumsuz cümlede aynı biçimde ek alacaklardır. Ahmet ve “he” / Ayşe ve “she” arasında hiçbir fark yoktur. Sadece ismin yerine şahıs zamiri kullanmış oluruz.

(SENTENCE STRUCTURE)

İngilizcede bir sözcük dizisinin cümle olabilmesi için bir öznesi (subject) ve yüklemi (predicate) olması gerekir.

I eat.

Özne yüklem

Cümlede yüklem yapılan eylemdir, özne ise bu eylemi yapandır.Bu cümle Türkçeye Ben yerim olarak çevrilebilirse de daha çok, gizli özne kullanılarak Yerim.biçiminde ifade edilir.Fiile sorulacak “kim yapar?”sorusu,yani bu durumda “kim yer?”sorusunun karşılığı öznedir: (Ben) yerim.

Bir cümlenin öznesinde zamir yada isim kullanılır.

 

The students eat. :Öğrenciler yer.

İsim/özne yüklem : isim/özne yüklem

 

Cümlede yüklemin ne (yi)yaptığı sorusuna cevap veren öğe nesnedir(object).

The students eat meat. : öğrenciler et yer.

Özne yüklem nesne özne nesne yüklem

Öğrenciler ne (yi)yer : et yer Türkçede öğe diziminin farklı oluşuna dikkat ediniz.

İngilizcede bütün fiiller nesne olamazlar. Örneğin go(gitmek)fiiline neyi gitti sorusu sorulmaz,dolayısıyla böyle fiiller nesneyle kullanılamazlar.Bu fiillerden bazıları şunlardır

Go (gitmek) come (gelmek) run (koşmak) swim(yüzmek) sleep (uyumak) stay (kalkmak) sit (oturmak)lie(uzanmak)vb.

Nesne alan fiillere geçişli fiil (transitive verbs) nesne almayanlara geçişsiz fiil (intransitive verbs)denir.

Cümlede isimler özne ve nesne olarak kullanıldığında ikinci kez tekrarlanmamak için zamirler(pronouns) yer değiştirirler.Zamir ,isim yerine kullanılan sözcüklere denir.the students ismi yerine theymeat ismi yerinede it (o,onu) zamirleri kullanılabilir. Zamirlerin öznel (subjective) ve nesnel (objective) durumları vardır. (onlar),

 

they eat it : onlar onu yerler.

Özne yüklem nesne

(zamir) (zamir)

Cümlede fiil (yüklemi) niteleyen, yani fiilin nasıl,nerede,ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklere zarf (adverb) denir.. Zarflar eğer cümlede nesne varsa nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.

The students eat meat hungrily at school on Sundays.

1 2 3 4 5 6

Öğrenciler Pazar günleri okulda iştahla et yerler

1 6 5 4 3 2

 

 

 

   1. Özne ( kim yer?)
   2. Yüklem (ne yapar?)
   3. Nesne (ne yerler?)
   4. Hal zarfı(nasıl yerler?)
   5. Yer zarfı (nerede yerler?)
   6. Zaman zarfı (ne zaman yerler?)

 

 

Bir cümlede bütün bu öğelerin bulunması gerekli değildir,ama bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.

 

 

İsimlerin niceliği hakkında bilgi veren sözcüklere sıfat (adjective) denir.Sıfatlar isimlerin önünde yer alır.

The new students eeat fresh meat.

(yeni öğrenciler taze et yerler. )

 

Önüne be fiili alarak özneyi niteleyen sıfatlara yüklem sıfat (predicate adjective )denir.

The new studtens are hungry.(yeni öğrenciler açtılar.)

Yüklem sıfat

Yukarıdaki örnekler öğe ve sözcük sayıları ne olursa olsun basit cümlelerdir(simple sentence ). karmaşık cümle (complex sentence ) basit cümlenin öğelerinden biri kullanılan, kendi öznesi ve fiili olan sözcük dizeleridir. Bu dizeye yan cümlecik (subordinate clause) denir.

I eat meat. : et yerim. (basit cümle

İsim /nesne

I eat what they eat.:ben onların yediği yerim.(karmaşık cümle)

Nesne/yan cümlecik nesne

İkinci örnekte cümlenin nesnesi olan isim yerine kendi öznesi (they) ve fiili (eat)

Olan ve bir bağlaçla (what) temel cümleye (I eat)bağlanan bir isim cümleciği (noun clause) kullanılmıştır.

Yan cümlecikler fiili niteleyen bir zarf yerine kullanılırsa zarf cümleciği(adver bial clause) isimleri niteleyen bir sıfat gibi kullanılrsa sıfat cümleciği/bağ zamiri cümleciği (adjectival/realitive clause) olarak arlandırılırlar

Ör:The students eat meat when they want.

Özne yük. Ne. Zaman zarfı cümleciği

(Öğrenciler istedikleri zaman et yerler .)

Zam.zar. cüml.

Ör:The students who came late ate meat.

Özne sıfat cümleciği yük. Nesne

(gec kalan öğrenciler et yediler.)

Sıf. Cüml.

Yukarıdaki cümlenin öznesi the students who came late (geç kalan öğrenciler)

Yüklemi ate (yediler) , nesnesi ise meat (et)olduğuna göre ingilizced ister basit ister karmaşık cümle olsun ,yapının değişmediğinisöyleyebiliriz.

 

İngilizce öğrenebilmek herşeyden önce kendinize güven ve insan aklının başaramayacağı hiçbir şeyin olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar.Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan kurtulmanız İngilizce eğitiminde atacağınız ilk adım olacaktır.

Unutmayın İngilizce öyle kolay bir lisandır ki ezberlemediğiniz sürece öğrenmemek için özel çaba sarf etmeniz gerekir.

İngilizcede istisnai durumlar dışında hiçbir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamazsınız. Yani cümle içinde kelimelerin yerlerini Türkçede olduğu gibi değiştirerek devrik cümleler elde edemezsiniz. Bu da İngilizce öğrenenler için inanılmaz kolaylıklar sağlayarak herşeyin matematik mantığı içinde kalmasına yol açar.

İngilizce bir cümle yapılırken ;

 

ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + BELİRTEÇ + YER + ZAMAN

sıralaması uygulanır

Örneğin ;

Tom bahçede masayı bir fırça ile saatlerce temizledi cümlesi

Tom temizledi masayı bir fırça ile bahçede saatlerce mantığı ile yapılır
Ö Y N B Y Z

temizliyor
temizleyecek
Tom temizliyordu masayı bir fırça ile bahçede saatlerce
temizleyebilir
temizlemeli

Yukarıdaki örneğe dikkat edilirse cümlenin yüklemi değişmesine rağmen malzeme olarak adlandıracağımız cümlenin sabitleri değişmemektedir.Yani cümle standardı her konumda aynıdır ve tek formüle göre yapılır.

İngilizceyi kısa sürede öğrenebilmenin gerek ve yeter koşulu iyi Türkçe altyapısına sahip olmaktır. Kullandığı malzemenin Türkçe gramerindeki karşılığını bilmeyen bir insanın İngilizce öğrenebilmesindeki başarı ne derece gerçekçidir.

Bir ikinci nokta da İngilizcede Türkçede olduğu gibi kelimelerin sonuna gelen ekler yoktur. Başka bir ifade ile kelimeler daima yalın haldedir.

baba-cığım
gide-cegini
sev-diğimi
hasta olduğumuzu

Basit ingilizce cümleler kurma

Basit cümleler sadece tümcenin temel öğelerini barındıran cümlelerdir. Basit cümleler herhangi
bir yan cümle içermez. Aşağıdaki örnek cümleler basit cümlelerdir.
Cümleler özne, fiil ve bir nesneden / tamamlayıcıdan oluşmaktadır.

I drink milk.
They read book.
I walk for three hours.
I slept all day.
İngilizcede basit cümleleri en yalın haliyle 4 biçimde kurabiliriz

Subject-Verb (Özne – Fiil)

Ahmet sleeps.
Ahmet is eating.
Ahmet will arrive next week.

Subject-Verb-Adjective (Özne -Fiil -Sıfat)

He is funny.
The students are lazy.
Ahmet seems angry.

Subject-Verb-Adverb (Özne -Fiil -Zarf)

Ahmet is here.
Flowers are everywhere.
No one was there.

Subject-Verb-Noun (Özne -Fiil – İsim)

She is my mother.
The men are techers.
Mr. Jones is a teacher.

Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir..

Etiketler: 10 Okunma 14 Tem 2009

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar

Yorumlar(63)
  • sıla 21 Şubat 2013

   :poop:

  • erdem memilç 26 Mart 2013

   çok beğendim süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  • derin derya deniz 17 Nisan 2013

   İşime yaradı ing sınavında 100 almam icin dua edin kankiler guzel site

  • ozan 02 Haziran 2013

   gerçekten çok güzel hazırlamışsınız hazırlayan her kimse elleine sağlık

  • ozan 02 Haziran 2013

   ingilizce gerçekten anadil olmuş arkadaşlar bu zaman ki öğrenciler ingilizce çalışmaya öyle heveslidirler

  • AHMET 09 Haziran 2013

   Hazırlayan kardeş ALLAH RAZI OLSUN. Bence bu yüzden zorluk çekenler vardır.

  • mlk_çomü 24 Haziran 2013

   hazırlıktayım ve hiç bir şey bilmiyordum çok yardımcı oldu sağol. 😉

  • guestalevita 29 Temmuz 2013

   cok harıka olmuş elinize sağlık ciden cok faydalı 😀

  • guestalevita 29 Temmuz 2013

   gercekten elerinize sağlık cok faydalı bilgiler icermekte

  • maya 13 Ağustos 2013

   wow! thıs so cool 😀 gerçekten bana çok yardımcı oldunuz teşekkürler ve ellerinize sağlık muhteşem bir anlatımınız var 😀 😀

  • Hasan 27 Ağustos 2013

   Beni siteyi çok beğdim

  • büşra 24 Eylül 2013

   süperrrrrrrrrrrrrrrrrrr olmuş

  • zeynep 25 Eylül 2013

   bu site az da olsa işime yaradı.

  • zeynep 25 Eylül 2013

   güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.

  • zeynep 25 Eylül 2013

   ben beğendim siz ne dersiniz.

  • elif 05 Ekim 2013

   çok güzel yapmışsınız tşk ellerinize sağlık

  • furkan 21 Ekim 2013

   Hiç bir sitede yok mükemmel teşekkürler 🙂

  • berkan 24 Ekim 2013

   Çok iyi geldi de yarınki sınavda gorcez artık

  • Sercan 03 Kasım 2013

   İĞRENÇ. TEBRİQLER.

  • Johnny Depp 03 Kasım 2013

   Oha çok teşekkürederim çok yardımcı oldunuz bağzı şeyleri bu siteden öğrendim 😀 çokkkk thank you 🙂

  • ecrin 06 Kasım 2013

   çok güzel bir site teşekkürler

  • emir 06 Kasım 2013

   çok süper inş yarın sınavda yarar

  • burak 13 Kasım 2013

   saolunnnnnn !!!!!!! sınav vardı çok işime yaradı

  • durfani 16 Kasım 2013

   haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyybbbbbbiiiii

  • durfani 16 Kasım 2013

   kaaaaammmmiiiiilllllleeeeerrrrrr sizi giiidiiii

  • durfani 16 Kasım 2013

   jastin top arkadaşlar bunu biiiillliiyormusun

  • durfani 16 Kasım 2013

   kız elif bana öğretsene sitikir nasıl yapılıyorrrrrrrrrr

  • zehra 16 Kasım 2013

   hiç işime yramadı istediğim soruya yanıt alamadım

  • sultan kübra 16 Kasım 2013

   daha iyisi olabilirdi bi site kuramamışsınız slk şyler sizi

  • dogukan 19 Kasım 2013

   çok teşekkür ederim işime yaradı

  • sudemiray 01 Ocak 2014

   yanliz 1.sınıf şeyleri koymuşsunuz past simple fln beklerdim en azından 🙁

  • halil 06 Ocak 2014

   abi super yaaa sınavı kurtardınız çok saolun

  • ayhan 28 Ocak 2014

   ewt bncede 1. sınıf bilgileri gibi biraz daha derin olsaydı en azından geçmiş zaman olsaydı süper olurdu ama yinede elinize sağlık 🙂

  • ayhan 10 Şubat 2014

   elleriniz dert gormesin işşallah çok good olmus hapy 😀

  • ayhan 10 Şubat 2014

   çok önemli bilgiler bunlar bence sağolun :))))))))))))))))))))))))

  • misafir 13 Şubat 2014

   ingilizceden nefret ettiğim için siteyi hiç beğenmedim

  • misafir 13 Şubat 2014

   iğrennnnnnnnnnnnnnnnç

  • lina 27 Şubat 2014

   gerçekten harika süper hazırlanmış 🙂 wonderfull 🙂

  • feriha 10 Mart 2014

   Iyiiiii cik guzel :)))))

  • pelin 14 Mart 2014

   süperrrrrrrrrrrrrrrrr süperrrrrrrrrr bence çok güzel

  • selin 26 Mart 2014

   ben 1. sınıfa gidiyom işime yeramadı . teşekkurler turkiye

  • emrecan 07 Nisan 2014

   Hiçbişe anlamadım

  • cana 08 Nisan 2014

   Süper olmuş

  • canan 08 Nisan 2014

   Süperr


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.