İngilizcede cümle yapısı, ingilizce cümle kurma, ingilizce cümle kalıpları, ingilizcede cümle nasıl kurulur, ingilizcede cümle kuruluşu, ingilizcede cümleler, ingilizcede cümle yapısı, ingilizce cümlede kelime sırası, sentense sturcture

Önemli Not: Arkadaşlar Başlık üstündeki (Facebook’ta beğen) Sayfamızı facebookta beğenerek İngilizcede cümle yapısı ile ilgili tüm haberleri anında facebook sayfanızda görebilirsiniz.. Yapmanız gereken tek şey başlık üstündeki (efzen.com facebook’ta) beğen butonuna tıklayarak sayfamızı beğenmek.. Teşekkürler

İngilizce’de Cümle Yapısı

İngilizce ile Türkçe’nin sözcük dizilişi farklıdır.

Cümle yapısı Türkçe’de Özne+Nesne+Yüklem şeklinde; İngilizce’de ise Özne+Yüklem+Nesne şeklindedir.

Ben İngilize öğrenirim.
Özne + Nesne + Yüklem

I learn English.
Özne + Yüklem + Nesne

Yukardaki örneklerde görüldüğü gibi İngilizce’de özne ve nesnenin yerleri değişmektedir. Bu nedenle İngilizce’de cümle kurarken bu kurala dikkat etmemiz gerekecek (Özne + Yüklem + Nesne).

Dolaylı tümleç veya zarf tümleci İngilizce’de cümlenin en sonuna yüklemden sonra getirilir.

Ben akşamları İngilizce çalışırım.
Özne + Zarf + Nesne + Yüklem

I study English in the evenings.
Özne + Yüklem + Nesne + Zarf
Cümle Yapısı

Düzenli bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (TO BE – olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” çekimleri kullanılır.

Türkçe Cümle Yapısı: Özne+ Nesne + Fiil
İngilizce Cümle Yapısı: Özne + Varsa yardımcı fiil + Fiil + Nesne

Aşağıdakiler, kişi/varlık isimlerinin yerine kullanılan öznelerdir.

I (Ben)
You (Sen)
He (O-erkek)
She (O-kadın)
It (O-hayvanlar ve cansızlar)
We (Biz)
You (Siz)
They (Onlar)

Örnek Cümleler:

I am (I’m) here. (Ben buradayım)
You are (You’re) here. (Sen buradasın)
He is (He’s) here. (O burada)
She is (She’s) here. (O burada)
It is (It’s) here. (O burada)
We are (We’re) here. (Biz buradayız)
You are (You’re) here. (Siz buradasınız)
They are (They’re) here. (Onlar buradalar)

Aşağıdakiler ise, nesnenin hangi kişilere/varlıklara ait olduklarını göstermek için kullanılırlar. Fakat tek başlarına değil, ardından gelen bir isim ile birlikte kullanılarak onu tamamlarlar.

My (Benim)
Your (Senin)
His (Onun – erkek)
Her (Onun – kadın)
Its (Onun – hayvanlar ve cansız varlıklar)
Our (Bizim)
Your (Sizin)
Their (Onların)

Örnek Cümleler:

My book is red. (Benim kitabım kırmızı)
Your pencil is good. (Senin kalemin güzel)
His father is doctor. (Onun babası doktor)
Her sister is 29 years old. (Onun kız kardeşi 29 yaşında)
Its name is Boby. (Onun adı Boby)
Our flat has 4 rooms. (Dairemiz dört odalı)
Your brother is tall. (Kardeşiniz uzun)
Their car is blue. (Onların arabası mavi)

Hatırlatma 1: Her ne kadar its ile it’s benzermiş gibi görünse de ikisi birbirinden farklıdır.
its = “onun”
it’s = “it is” (kısaltması)

Hatırlatma 2: Tüm bunları çalışırken, körü körüne ezberden kaçının. Örneğin, özne olarak Ayşe ismini kullanacaksanız, Ayşe’nin aynı anda “she ” kelimesiyle aynı işlevi gördüğünü unutmayın.
Ayşe is a student. (Ayşe bir öğrencidir.)
She is a student. (O bir öğrencidir.)

İkisi de gramer yönünden aynı anlama sahiptirler. Yardımcı fiil Ayşe için neyse, she için de aynı olacaktır. Öznemiz Ahmet ise, aynı kural burada da geçerli olacaktır. Ahmet ve “he” aynı yardımcı fiilleri alacaklar, olumsuz cümlede aynı biçimde ek alacaklardır. Ahmet ve “he” / Ayşe ve “she” arasında hiçbir fark yoktur. Sadece ismin yerine şahıs zamiri kullanmış oluruz.

(SENTENCE STRUCTURE)

İngilizcede bir sözcük dizisinin cümle olabilmesi için bir öznesi (subject) ve yüklemi (predicate) olması gerekir.

I eat.

Özne yüklem

Cümlede yüklem yapılan eylemdir, özne ise bu eylemi yapandır.Bu cümle Türkçeye Ben yerim olarak çevrilebilirse de daha çok, gizli özne kullanılarak Yerim.biçiminde ifade edilir.Fiile sorulacak “kim yapar?”sorusu,yani bu durumda “kim yer?”sorusunun karşılığı öznedir: (Ben) yerim.

Bir cümlenin öznesinde zamir yada isim kullanılır.

 

The students eat. :Öğrenciler yer.

İsim/özne yüklem : isim/özne yüklem

 

Cümlede yüklemin ne (yi)yaptığı sorusuna cevap veren öğe nesnedir(object).

The students eat meat. : öğrenciler et yer.

Özne yüklem nesne özne nesne yüklem

Öğrenciler ne (yi)yer : et yer Türkçede öğe diziminin farklı oluşuna dikkat ediniz.

İngilizcede bütün fiiller nesne olamazlar. Örneğin go(gitmek)fiiline neyi gitti sorusu sorulmaz,dolayısıyla böyle fiiller nesneyle kullanılamazlar.Bu fiillerden bazıları şunlardır

Go (gitmek) come (gelmek) run (koşmak) swim(yüzmek) sleep (uyumak) stay (kalkmak) sit (oturmak)lie(uzanmak)vb.

Nesne alan fiillere geçişli fiil (transitive verbs) nesne almayanlara geçişsiz fiil (intransitive verbs)denir.

Cümlede isimler özne ve nesne olarak kullanıldığında ikinci kez tekrarlanmamak için zamirler(pronouns) yer değiştirirler.Zamir ,isim yerine kullanılan sözcüklere denir.the students ismi yerine theymeat ismi yerinede it (o,onu) zamirleri kullanılabilir. Zamirlerin öznel (subjective) ve nesnel (objective) durumları vardır. (onlar),

 

they eat it : onlar onu yerler.

Özne yüklem nesne

(zamir) (zamir)

Cümlede fiil (yüklemi) niteleyen, yani fiilin nasıl,nerede,ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklere zarf (adverb) denir.. Zarflar eğer cümlede nesne varsa nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.

The students eat meat hungrily at school on Sundays.

1 2 3 4 5 6

Öğrenciler Pazar günleri okulda iştahla et yerler

1 6 5 4 3 2

 

 

 

   1. Özne ( kim yer?)
   2. Yüklem (ne yapar?)
   3. Nesne (ne yerler?)
   4. Hal zarfı(nasıl yerler?)
   5. Yer zarfı (nerede yerler?)
   6. Zaman zarfı (ne zaman yerler?)

 

 

Bir cümlede bütün bu öğelerin bulunması gerekli değildir,ama bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.

 

 

İsimlerin niceliği hakkında bilgi veren sözcüklere sıfat (adjective) denir.Sıfatlar isimlerin önünde yer alır.

The new students eeat fresh meat.

(yeni öğrenciler taze et yerler. )

 

Önüne be fiili alarak özneyi niteleyen sıfatlara yüklem sıfat (predicate adjective )denir.

The new studtens are hungry.(yeni öğrenciler açtılar.)

Yüklem sıfat

Yukarıdaki örnekler öğe ve sözcük sayıları ne olursa olsun basit cümlelerdir(simple sentence ). karmaşık cümle (complex sentence ) basit cümlenin öğelerinden biri kullanılan, kendi öznesi ve fiili olan sözcük dizeleridir. Bu dizeye yan cümlecik (subordinate clause) denir.

I eat meat. : et yerim. (basit cümle

İsim /nesne

I eat what they eat.:ben onların yediği yerim.(karmaşık cümle)

Nesne/yan cümlecik nesne

İkinci örnekte cümlenin nesnesi olan isim yerine kendi öznesi (they) ve fiili (eat)

Olan ve bir bağlaçla (what) temel cümleye (I eat)bağlanan bir isim cümleciği (noun clause) kullanılmıştır.

Yan cümlecikler fiili niteleyen bir zarf yerine kullanılırsa zarf cümleciği(adver bial clause) isimleri niteleyen bir sıfat gibi kullanılrsa sıfat cümleciği/bağ zamiri cümleciği (adjectival/realitive clause) olarak arlandırılırlar

Ör:The students eat meat when they want.

Özne yük. Ne. Zaman zarfı cümleciği

(Öğrenciler istedikleri zaman et yerler .)

Zam.zar. cüml.

Ör:The students who came late ate meat.

Özne sıfat cümleciği yük. Nesne

(gec kalan öğrenciler et yediler.)

Sıf. Cüml.

Yukarıdaki cümlenin öznesi the students who came late (geç kalan öğrenciler)

Yüklemi ate (yediler) , nesnesi ise meat (et)olduğuna göre ingilizced ister basit ister karmaşık cümle olsun ,yapının değişmediğinisöyleyebiliriz.

 

İngilizce öğrenebilmek herşeyden önce kendinize güven ve insan aklının başaramayacağı hiçbir şeyin olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar.Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan kurtulmanız İngilizce eğitiminde atacağınız ilk adım olacaktır.

Unutmayın İngilizce öyle kolay bir lisandır ki ezberlemediğiniz sürece öğrenmemek için özel çaba sarf etmeniz gerekir.

İngilizcede istisnai durumlar dışında hiçbir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamazsınız. Yani cümle içinde kelimelerin yerlerini Türkçede olduğu gibi değiştirerek devrik cümleler elde edemezsiniz. Bu da İngilizce öğrenenler için inanılmaz kolaylıklar sağlayarak herşeyin matematik mantığı içinde kalmasına yol açar.

İngilizce bir cümle yapılırken ;

 

ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + BELİRTEÇ + YER + ZAMAN

sıralaması uygulanır

Örneğin ;

Tom bahçede masayı bir fırça ile saatlerce temizledi cümlesi

Tom temizledi masayı bir fırça ile bahçede saatlerce mantığı ile yapılır
Ö Y N B Y Z

temizliyor
temizleyecek
Tom temizliyordu masayı bir fırça ile bahçede saatlerce
temizleyebilir
temizlemeli

Yukarıdaki örneğe dikkat edilirse cümlenin yüklemi değişmesine rağmen malzeme olarak adlandıracağımız cümlenin sabitleri değişmemektedir.Yani cümle standardı her konumda aynıdır ve tek formüle göre yapılır.

İngilizceyi kısa sürede öğrenebilmenin gerek ve yeter koşulu iyi Türkçe altyapısına sahip olmaktır. Kullandığı malzemenin Türkçe gramerindeki karşılığını bilmeyen bir insanın İngilizce öğrenebilmesindeki başarı ne derece gerçekçidir.

Bir ikinci nokta da İngilizcede Türkçede olduğu gibi kelimelerin sonuna gelen ekler yoktur. Başka bir ifade ile kelimeler daima yalın haldedir.

baba-cığım
gide-cegini
sev-diğimi
hasta olduğumuzu

Basit ingilizce cümleler kurma

Basit cümleler sadece tümcenin temel öğelerini barındıran cümlelerdir. Basit cümleler herhangi
bir yan cümle içermez. Aşağıdaki örnek cümleler basit cümlelerdir.
Cümleler özne, fiil ve bir nesneden / tamamlayıcıdan oluşmaktadır.

I drink milk.
They read book.
I walk for three hours.
I slept all day.
İngilizcede basit cümleleri en yalın haliyle 4 biçimde kurabiliriz

Subject-Verb (Özne – Fiil)

Ahmet sleeps.
Ahmet is eating.
Ahmet will arrive next week.

Subject-Verb-Adjective (Özne -Fiil -Sıfat)

He is funny.
The students are lazy.
Ahmet seems angry.

Subject-Verb-Adverb (Özne -Fiil -Zarf)

Ahmet is here.
Flowers are everywhere.
No one was there.

Subject-Verb-Noun (Özne -Fiil – İsim)

She is my mother.
The men are techers.
Mr. Jones is a teacher.

Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir..

YORUM KÖŞESİ

63 YORUM YORUM YAPILDI "İngilizcede cümle yapısı, ingilizce cümle kurma, ingilizce cümle kalıpları, ingilizcede cümle nasıl kurulur, ingilizcede cümle kuruluşu, ingilizcede cümleler, ingilizcede cümle yapısı, ingilizce cümlede kelime sırası, sentense sturcture"

 1. admin dedi ki 24 Eylül 11 20:53 

  Linke tıklayarak facebooktaki sayfamızı beğenin hertürlü konulardan editörlerimizden destek alın.

  İşte facebook sayfamızın linki: http://www.facebook.com/pages/TeknolojiwebNeT/244411388912085#!/

 2. sıla dedi ki 21 Şubat 13 20:47 

  :poop:

 3. erdem memilç dedi ki 26 Mart 13 08:50 

  çok beğendim süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 4. derin derya deniz dedi ki 17 Nisan 13 14:02 

  İşime yaradı ing sınavında 100 almam icin dua edin kankiler guzel site

 5. derin derya deniz dedi ki 17 Nisan 13 14:03 

  Süper harika olan ustu kankiler dua edin bana

 6. ozan dedi ki 02 Haziran 13 00:55 

  gerçekten çok güzel hazırlamışsınız hazırlayan her kimse elleine sağlık

 7. ozan dedi ki 02 Haziran 13 00:58 

  ingilizce gerçekten anadil olmuş arkadaşlar bu zaman ki öğrenciler ingilizce çalışmaya öyle heveslidirler

 8. AHMET dedi ki 09 Haziran 13 18:37 

  Hazırlayan kardeş ALLAH RAZI OLSUN. Bence bu yüzden zorluk çekenler vardır.

 9. mlk_çomü dedi ki 24 Haziran 13 12:24 

  hazırlıktayım ve hiç bir şey bilmiyordum çok yardımcı oldu sağol. 😉

 10. guestalevita dedi ki 29 Temmuz 13 15:05 

  cok harıka olmuş elinize sağlık ciden cok faydalı 😀

 11. guestalevita dedi ki 29 Temmuz 13 15:06 

  gercekten elerinize sağlık cok faydalı bilgiler icermekte

 12. maya dedi ki 13 Ağustos 13 13:28 

  wow! thıs so cool 😀 gerçekten bana çok yardımcı oldunuz teşekkürler ve ellerinize sağlık muhteşem bir anlatımınız var 😀 😀

 13. Hasan dedi ki 27 Ağustos 13 15:05 

  Beni siteyi çok beğdim

 14. büşra dedi ki 24 Eylül 13 19:37 

  süperrrrrrrrrrrrrrrrrrr olmuş

 15. zeynep dedi ki 25 Eylül 13 18:11 

  bu site az da olsa işime yaradı.

 16. zeynep dedi ki 25 Eylül 13 18:13 

  güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.

 17. zeynep dedi ki 25 Eylül 13 18:14 

  ben beğendim siz ne dersiniz.

 18. elif dedi ki 05 Ekim 13 13:11 

  çok güzel yapmışsınız tşk ellerinize sağlık

 19. furkan dedi ki 21 Ekim 13 20:44 

  Hiç bir sitede yok mükemmel teşekkürler 🙂

 20. berkan dedi ki 24 Ekim 13 16:28 

  Çok iyi geldi de yarınki sınavda gorcez artık

 21. Sercan dedi ki 03 Kasım 13 11:09 

  İĞRENÇ. TEBRİQLER.

 22. Johnny Depp dedi ki 03 Kasım 13 19:40 

  Oha çok teşekkürederim çok yardımcı oldunuz bağzı şeyleri bu siteden öğrendim 😀 çokkkk thank you 🙂

 23. ecrin dedi ki 06 Kasım 13 20:00 

  çok güzel bir site teşekkürler

 24. emir dedi ki 06 Kasım 13 21:11 

  çok süper inş yarın sınavda yarar

 25. mal dedi ki dedi ki 13 Kasım 13 13:29 

  igrenç

 26. mal dedi ki dedi ki 13 Kasım 13 13:30 

  hfk

 27. burak dedi ki 13 Kasım 13 19:15 

  saolunnnnnn !!!!!!! sınav vardı çok işime yaradı

 28. durfani dedi ki 16 Kasım 13 13:52 

  haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyybbbbbbiiiii

 29. durfani dedi ki 16 Kasım 13 13:54 

  kaaaaammmmiiiiilllllleeeeerrrrrr sizi giiidiiii

 30. durfani dedi ki 16 Kasım 13 13:55 

  jastin top arkadaşlar bunu biiiillliiyormusun

 31. durfani dedi ki 16 Kasım 13 13:57 

  kız elif bana öğretsene sitikir nasıl yapılıyorrrrrrrrrr

 32. zehra dedi ki 16 Kasım 13 20:32 

  hiç işime yramadı istediğim soruya yanıt alamadım

 33. sultan kübra dedi ki 16 Kasım 13 20:35 

  daha iyisi olabilirdi bi site kuramamışsınız slk şyler sizi

 34. dogukan dedi ki 19 Kasım 13 18:25 

  çok teşekkür ederim işime yaradı

 35. sudemiray dedi ki 01 Ocak 14 17:15 

  yanliz 1.sınıf şeyleri koymuşsunuz past simple fln beklerdim en azından 🙁

 36. halil dedi ki 06 Ocak 14 23:17 

  abi super yaaa sınavı kurtardınız çok saolun

 37. ayhan dedi ki 28 Ocak 14 18:39 

  ewt bncede 1. sınıf bilgileri gibi biraz daha derin olsaydı en azından geçmiş zaman olsaydı süper olurdu ama yinede elinize sağlık 🙂

 38. ayhan dedi ki 28 Ocak 14 18:43 

  (:3

 39. cerenimo ananim dedi ki 01 Şubat 14 14:50 

  nooooooooooooooooooo

 40. ayhan dedi ki 10 Şubat 14 20:43 

  elleriniz dert gormesin işşallah çok good olmus hapy 😀

 41. ayhan dedi ki 10 Şubat 14 20:44 

  çok önemli bilgiler bunlar bence sağolun :))))))))))))))))))))))))

 42. misafir dedi ki 13 Şubat 14 20:30 

  ingilizceden nefret ettiğim için siteyi hiç beğenmedim

 43. misafir dedi ki 13 Şubat 14 20:31 

  iğrennnnnnnnnnnnnnnnç

 44. lina dedi ki 27 Şubat 14 22:28 

  gerçekten harika süper hazırlanmış 🙂 wonderfull 🙂

 45. feriha dedi ki 10 Mart 14 12:17 

  Iyiiiii cik guzel :)))))

 46. pelin dedi ki 14 Mart 14 19:53 

  süperrrrrrrrrrrrrrrrr süperrrrrrrrrr bence çok güzel

 47. selin dedi ki 26 Mart 14 09:50 

  ben 1. sınıfa gidiyom işime yeramadı . teşekkurler turkiye

 48. emrecan dedi ki 07 Nisan 14 18:17 

  Hiçbişe anlamadım

 49. cana dedi ki 08 Nisan 14 20:46 

  Süper olmuş

 50. canan dedi ki 08 Nisan 14 20:50 

  Süperr


11

07 September 2016

Clear all