Eski firmasına dönen yıllık izinde yeni çalışan muamelesi görüyor

 İş Hukuku Enstitüsü işveren ve çalışanların yasal hakları ile ilgili araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yaz aylarında çalışanlar için ayrı bir önem kazanan yıllık için kullanma haklarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapan enstitü eski çalıştığı yere geri dönen çalışanların eski yıllık izin haklarını kaybettiklerine dikkat çekiyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2006/12556 E. ve 30.01.2007 tarihli kararında işçinin aynı işverenin işyerinde iki dönem halinde çalışması ihtimalinde birinci döneme ilişkin kıdeminin…

Evlilik nedeni ile iş sözleşmesinin feshinde ihbar tazminatı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/8381 E. ve 19.11.2007 tarihli kararında, evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçinin kıdem tazminatı ile beraber ihbar tazminatı alınabilmesinin söz konusu olup olmadığını değerlendirmektedir. Evlilik nedeni ile iş akdinin feshi halinde, işçiye kıdem tazminatının yanı sıra ihbar tazminatının ödenebileceği meselesi tartışma konusu olmuştur. Yargıtay’ın genel eğilimi evlilik nedeni ile iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi halinde kıdem tazminatının yanında ihbar tazminatının da ödenmesi yönünde olmuştur….

İşyeri devrinin feshi zorunlu kılmaması

Bu çalışmamızın konusunu oluşturan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 22.07.2008 tarih 2007/20491 E. ve 2008/21645 K. sayılı kararı işyeri devrinin feshi zorunlu kılmaması ile ilgilidir. Karara konu somut olayda, davacı kıdem, ihbar, fazla çalışma ücreti ve iş güvencesi tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel Mahkeme davayı kısmen kabul etmiş ve dosya davalılar vekili tarafından temyiz edilerek Yargıtay’ın önüne gelmiştir.

Memurluktan istifa ederek işçiliğe geçiş 2011-2012 26 Kasım 2011

Kıdem tazminatına hak kazandıran nedenler 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde sınırlı biçimde sayılmış olup, istifa, kıdem tazminatına hak kazandıran nedenler arasında yer almamaktadır. Memuriyette geçen sürenin istifa nedeniyle kıdem tazminatına esas alınmaması gerektiği yönünde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 21.10.2008 tarih 2007/24770 E. 2008/27999 K. sayılı kararı bu çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Somut olayda davacı işçi 14.10.2005 tarihinde davalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait işyerinden emeklilik sebebiyle ayrıldığını, ancak 1978-1983 yılları arasında Ulaştırma…

Hizmet tespiti davasının işçilik alacakları davası için bekletici mesele olması

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2007/ 35299 E. ve 2009/ 1731 K. sayılı 22.01.2009 tarihli kararında aynı zamanda açılan hizmet tespiti ve işçilik alacakları davasının bulunması halinde, işçilik alacağına ilişkin davanın, hizmet tespit talebini içeren davayı beklemesi gerektiğine ilişkin bir karar vermiştir. İncelememize konu olan karar özellikle, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra işçiler tarafından açılan hizmet tespiti ve alacak davalarının görülmesine ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Uygulamada çoğunlukla iş sözleşmesinin sona ermesinden…

İşçinin amirinin emriyle de olsa usulsüz işlem yapmasının sonuçları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 18.02.2008 tarih, 2007/24607 E.2008/195 K. Sayılı kararı işçinin amirinin emriyle de olsa usulsüz işlem yapmasının işveren açısından geçerli yada haklı nedenle feshe sebep olabileceğine dair işveren lehine bir karar olup, bu çalışmanın da konusunu oluşturmaktadır. Somut uyuşmazlıkta iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin Disiplin Kurulu kararı…

Hafta içi izin kullanılması halinde hafta tatili ücretinin ödenip ödenmemesi sorunu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2006/32781 E. sayılı 07.06.2007 tarihli kararında hafta tatili ücreti alacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Karar özellikle çalışılan tüm süreler boyunca tüm hafta tatillerinde çalışıldığı yönündeki iddianın hayatın olağan akışına uygunluğu ve hafta tatilinde çalışılmasına rağmen hafta içi izin verilmesi halinde zamlı hafta tatili ücreti alacağının istenip istenemeyeceği noktasında önemli değerlendirmeleri içermektedir. Karara konu olan olayda kamu işyeri olan belediyede muhasebeci olarak çalışan davacı, ikramiye, bayram, hafta…

Hizmet tespiti davasının işçilik alacakları davası için bekletici mesele olması 2011-2012 25 Kasım 2011

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2007/ 35299 E. ve 2009/ 1731 K. sayılı 22.01.2009 tarihli kararında aynı zamanda açılan hizmet tespiti ve işçilik alacakları davasının bulunması halinde, işçilik alacağına ilişkin davanın, hizmet tespit talebini içeren davayı beklemesi gerektiğine ilişkin bir karar vermiştir. İncelememize konu olan karar özellikle, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra işçiler tarafından açılan hizmet tespiti ve alacak davalarının görülmesine ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Uygulamada çoğunlukla iş sözleşmesinin sona ermesinden…

Fazla çalışma ücreti alacağında ihtarnamenin zaman aşımına etkisi 2011-2012 25 Kasım 2011

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/7830 E. ve 22.11.2007 tarihli kararında, fazla mesai ücreti alacağı için davanın açılmasından önce çekilen ihtarnamenin sonuçlarını değerlendirmektedir. Bazı mahkemeler davadan önce çekilen ihtarnamenin fazla mesai alacağına ilişkin 5 yıllık zamanaşımını kestiğini kabul ederken, diğer mahkemeler ise davadan önce çekilen ihtarnamenin tek etkisinin temerrüt olduğunu, bu ihtarnamenin 5 yıllık zamanaşımı süresini kesmeyeceğini belirtmektedirler. Yargıtay incelediğimiz kararı ise bu tartışmalara son verebilecek bir karardır.