Önemli Not: Arkadaşlar Başlık üstündeki (Facebook’ta beğen) Sayfamızı facebookta beğenerek Lise 1 tarih (9- sinif tarih) soruları ve soru bankası ile ilgili tüm haberleri anında facebook sayfanızda görebilirsiniz.. Yapmanız gereken tek şey başlık üstündeki (efzen.com facebook’ta) beğen butonuna tıklayarak sayfamızı beğenmek.. Teşekkürler

TARİH – LİSE 1. SINIFLAR SORU BANKASI

1- Tarih ne demektir?

Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

2- Tarihi hikayeden ayırarak bilimsellik kazandıran özellikleri nelerdir?

3- Tarih biliminin diğer bilimlerden farkını yazınız?

4- Tarih biliminin temel konusu nedir?
Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

5- Tarih biliminin yöntemini açıklayınız?

3- Tarih biliminin tanımı yapılırken hangi özellikleri kesinlikle bulunmalıdır?

4- Tarihte kaynak ne demektir? I. ve II.elden kaynakları örneklerle açıklayın?

5- Tarihi kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

6- Zamana kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

7- Konuya kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

8- Tarihi sınıflandırmanın temel amacı nedir?

9- Günümüzdeki Amasra ilçemizin eski adının “ Paflogonya” olduğunu bulan bir tarihçi hangi yardımcı bilim dalını kullanmıştır?

10- Bir tarihçi olarak araştırdığınız tarihi bir konuda eldeki kaynakları kullanmak için hangi yöntemleri kullanırdınız? Bu yöntemleri kullanım sırasına göre sıralayınız.

11- …………………bilim dalını tarihe yardımcı olması yönünden açıklayınız.

12- Tarih öncesi devirlerle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yrdcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.

13- Tarih devirleriyle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yardımcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.

14- Takvim ne denektir? Tarihte ilk kez kimler kullanmışlardır?

15- Takvimlerde bir yıl olarak hangi sistemler kullanılır? Bunlar neye göre hesaplanır?

16- Tarihte yazıyı ilk kez kimler bulmuştur?Anadoluya yazıyı kimler getirmiştir?Bu yazılı belgeler nerede bulunmuştur?

17- Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerin isimlerini yazınız?

18- Güneş yılı esaslı takvim ile ay yılı esaslı takvim arasında iki temel farkı belirtiniz.

19- Miladi takvime göre 29 Ocak 2004 tarihi, Rumi takvime göre hangi tarihtir?

20- Hicri 857 Miladi hangi yıla tekabül etmektedir?Çıkan sonuç size neyi hatırlatıyor?

21- Rumi takvime göre ……..yılı, miladi takvime göre hangi yıldır?

22- Hicri……yılını, miladi takvime çeviriniz?

23- Hicri takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.

24- Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki farkları yazınız.

25- Miladi……yılını, hicri takvime çeviriniz?

26- Miladi takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.

27- Miladi takvimin kullanılmasına ülkemizde niçin ihtiyaç duyulmuştur?

28- M.Ö.3500 yılında yazının bulunmasından günümüze kadar kaç yıl geçmiştir?

29- 18.yüzyılın 2.yarısı ile ilgili bir tarih yazınız?

30- …….tarihinin yüzyıl olarak okunuşunu yazınız.

31- Tarih öncesi devirleri şematik olarak yazınız.

32- Tarih devirlerini şematik olarak yazınız.

33- Türkiyenin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerden 5 tanesinin adını ve yerini yazınız.

34- Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeleri yazınız.

35- Türk devletlerinin zayıflayıp parçalanmasında hükümdarlık anlayışının etkisini açıklayınız.

36- MÖ.2.binden MÖ.6.yüzyıla kadar Türkiye topraklarında kurulan devletlerin isimlerini yazınız.

37- Tarihte ilk yazılı anlaşmasının adını, tarihini ve hangi devletler arasında imzalandığını yazınız.

38- İyonya neresidir?başlıca İyon devletlerinin isimlerini yazınız.

39- Kendi adlarına para bastıran ilk Türk toplumu kimlerdir?

40- Hititler, Sümerler, Mısırlar ve İyonyalılar hangi yazı çeşitlerini kullanmışlardır?

41- MÖ.6.yy’dan MS.11 yy’a kadar Türk topraklarında egemen olan devletlerin isimlerini yazınız.

42- Bizans İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız

43- Roma İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız.

40- Mezopotamya neresidir?

41- ——–Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını karşılarına yazınız.——-

a- Resim sanatının doğuşunu Taş devrine kadar uzatmak mümkündür. ( )

b- Türkiye topraklarında ilk insanların izleri Karadeniz bölgesinde bulunmuştur. ( )

c- Gordion , Hititlerin merkezidir. ( )

d- Ensi , patesi, lugal ve lugal kalma Sümerlerde Rahip krallara verilen ünvanlardır.( )

e- İlk sistemli hukuk kanunları Asurlar tarafından yapılmıştır. ( )

42- Mısır Medeniyetinde mumya ile tıp arasında nasıl bir ilişki olmuştur?

43- Türk adı üzerine ileri sürülen görüşlerden bir tanesini belirtiniz.

44- Orta-Asya ( Türkistan ) ‘nın kuzey ve güneyinde ne yer alır?

45- Alper Tunga hangi Türk boyuna ait bir kahramandır?

46- ———–Aşağıda verilen Türk Hükümdarları hangi Türk Devletleri ile bağlantılıdır?

a- Bumin Kağan ……………………………………

b- Kutluk Kağan ……………………………………

c- Metehan …………………………………………

d- Kutluk Bilge Kül Kağan …………………………

47- Tarih öncesi dönemler ile Tarihi dönemleri birbirinden ayıran en önemli fark nedir?

48- Toplumların örf, adet ve geleneklerini inceleyen bilim dalı hangisidir?

49- Türklerin kullandıkları takvimler arasında yer alan Gregoryen takvimi de denilen takvim hangisidir?

50- Antalya Beldibi,Ankara Macunçay ve Samsun Tekkeköy Anadolu’nun hangi dönemlerinde yerleşim yeri olmuşlardır?

51- Tarihte ilk defa deniz ticaret kolonileri kuran medeniyet kimlerdir?

52- Tıp ilminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?

53- Büyük İskender tahta çıktığı zaman ilk amacı neydi?

54- Büyük İskender öldüğü zaman devleti parçalanmıştır.Buna göre Makedonya’da hangi Krallık kurulmuştur?

55- Büyük İskender’in Anadolu’yu fethi ile hangi dönem başlamıştır? Bu dönemin özelliği nedir?

56- En önemli şehirleri Sayda,Biblos ve Sur olan, deniz ticaretinde önemli gelişmeler kaydeden ve M.Ö.800 yılında Asur egemenliğine giren devlet hangisidir?

57- Yakut Türkleri ve Sakalar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz?

58- Bugünkü Askeri teşkilatın temellerini atan ilk Türk hükümdarı kimdir?

59- İlkçağın sonu ve Ortaçağın başlangıcı olan olay nedir?

60- Türk Devlet teşkilatında var olan İkili teşkilata bir örnek veriniz?

61- Uygurların Mani dinini kabul etmeleri onları nasıl etkilemiştir?

62- Kırgızların en meşhur destanı hangisidir?

63- Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir?

64- Göktürk Devletini kimler yıkmıştır?

65- Orta Asya Türk Devletleri ile Çinliler arasındaki mücadelenin temel nedeni nedir?

66- Yabgu ve Tigin nedir?

67- Eski Türk Devlet yönetimindeki “KUT “ kavramını kısaca açıklayınız.

68- Mete, Bilge Kül Kağan, Bumin Kağan, Mukan Kağan ve Bögü Kağan Bu kağanlar hangi Türk Devletlerinin Kağanlarıdır?

69- Kaynak nedir? Çeşitlerini yazınız.

70- Kitabeleri inceleyen, çözümleyen ve yorumlayan bilim dalı hangisidir?

71- Türklerin kullandıkları takvimler içerisinde,yılbaşı Nevruz olan takvim hangisidir?

72- Prehistorik Devirler (Tarih Öncesi Çağlar) hangi kısımlara ayrılır?

73- Devirlerinin iki büyük medeniyeti olan Mısır ve Hititleri karşı karşıya getiren Kadeş Savaşı’nın sebebi nedir?

74- Tarih biliminde ilk defa ilerlemeyi başlatan İyonyalı bilim adamı kimdir?

75- Anadolu’da M.Ö.333’te Pers hakimiyetine son veren kimdir?

76- İskender’in ölümünden sonra devleti parçalanmıştır.Buna göre Mısır’da hangi Krallık kurulmuştur?

77- İskender İmparatorluğunun yıkılmasıyla Anadoluda kurulan krallıkların isimlerini yazınız.

78- Kurucusu Hz.Davud olan ve bir süre sonra İsrail ve Yahudi Devleti olarak ikiye ayrılan devlet hangisidir?

79- Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk kavmine İranlılar hangi ismi vermişlerdir?

80- Tarihte ilk defa bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplayan Türk hükümdarı kimdir?

81- Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasına sebep olan olay nedir?

82- İkili Teşkilat nedir?

83- Uygurlar Mani dinini hangi kağan zamanında kabul etmişlerdir?

84- Sakaların en meşhur destanı hangisidir?

85- Göktürk Abideleri kimler adına dikilmiştir?

86- Ötüken Uygur Devletini kimler yıkmıştır?

87- Türkmen kimlere denir?

88- Yuğ ve Balbal nedir?

89- Site, Nom, Polis şehir devletleri hangi devletlere aittir?

90- Tuşpa ve Hattuşaş ilkçağlardaki hangi devletlere aittir?

91- Ziggurat, Pankuş ve tavanna kavramlarının anlamlarını yazınız.

92- Kral Yolu kimler tarafından inşa edilmiştir? Nereden nereye kadar uzanır?

93- Anal(Yıllık), Megaron, Ziggurat kavramlarının anlamlarını açıklayınız?

94- Ki-ok, Moyançur Kağan,Kapkan Kağan,Teoman ve Kutluk Kağan,bu kağanlar hangi Türk Devletlerinin kağanlarıdır?

95- Eskiçağda Mezopotamya da kurulan devletlerin isimlerini yazınız.

96- Eskiçağdaki Mısır Krallığı kaç tarihinde, kim tarafından kurulmuştur?

97- Eskiçağda Anadolu ve Mezopotamya da pek çok devlet kurulmasına rağmen, Mısırda neden birden fazla devlet görülmez?

98- Gordion ve Sard ilkçağlarda hangi devletlerin başkentliğini yapmışlardır?

99- Lidyalıların hangi buluşları ticaretin gelişmesi yönünde büyük yarar sağlamıştır?

100- Eski Yunan medeniyeti hangi topraklardan oluşur?

101- Eskiçağda Fenikelilerin yaşadıkları yeri ve dünya medeniyetine en büyük katkılarını yazınız.

102- Hellenistik dönem nasıl oluşmuştur? Açıklayınız.

103- İbranilerin yaşadıkları bölgeyi ve dünya tarihindeki özelliklerini yazınız.

104- Mısırda piramitler kimler adına, hangi amaçlarla yapılmışlardır?

105- Hititler, Sümerler, Mısırlılar ve İyonyalılar hangi yazı çeşitlerini kullanmışlardır?

106- Türklerin Orta Asya dan göç sebeplerinden 4 tanesini yazınız.

107- Tarihte Türk adı ilk olarak nerede geçer?

108- Eski Türk hükümdarları hangi ünvanları kullanırlardı.

109- Kavimler Göçü ne demektir? Tarihini yazınız.

110- Kavimler Göçünün sebeplerini yazınız.

111- Mete han hangi sebeplerle Çin’i istila etmek yerine, bu ülkeyle anlaşmak zorunda kalmıştır.

112- İlk Türk devletlerinin isimlerini yazınız.

113- Kavimler Göçünün sonuçlarını yazınız.

114- Türk ordu teşkilatını ilk kuran Türk hükümdarı kimdir ve bu teşkilat nasıldır açıklayınız.

115- Günümüz ordularında da kullanılan ‘onlu sistem’i ilk kez hangi Türk hükümdarı bulmuştur?

116- Türklerin anayurdunun sınırlarını yazınız.

117- İlk Türk devletlerinde kaç çeşit mahkeme bulunuyordu? Kısaca açıklayınız.

118- Uçmağ, Tamu ve Kam sözcüklerini açıklayınız.

119- Uygur Devletinin kuruluş tarihini, kurucusunu ve başkentini yazınız.

120- Uygur devletini diğer Orta Asaya da kurulan devletlerden en farklı özelliği nedir?

121- Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili olan dinin adını yazınız.

122- Uygur Devleti kaç tarihinde kimler tarafından yıkılmıştır?

123- Türk toplulukları içinde Museviliği inanç olarak kabul eden ilk ve tek Türk topluluğunun adını yazınız.

124- İstanbul’u kuşatan ilk Türk topluluğunun adını yazınız.

125- İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğunun adını yazınız.

126- İslamiyet öncesinde Türkler arasında görülen dinsel inanışlardan 5 tanesini yazınız.

127- Bildiğimiz Türk devlet ve topluluklarından 10 tanesinin isimlerini yazınız.

128- İslamiyet öncesi Türk devletlerinin en önemli gelir kaynağını oluşturan 2 ticaret yolunun adını yazınız.

129- İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde kullanılan 2 Türk alfabesinin adını yazınız.

130- Hunlarla ilgili olarak,Çin kaynaklarında gördüğümüz ilk resmi belgenin adını tarihini yazınız

131- Büyük Hun Devletinin kurucusunu, kuruluş tarihini ve başkentini yazınız.

132- Orhun Yazıtları hangi yönüyle büyük önem taşır?

133- Orhun kitabelerine göre;ilk Türk devletlerindeki toplum yapısı nasıl sıralanmaktaydı?

134- Orta Asya Türk göçlerinin başlıca sebeplerini yazınız.

135- Göçlerden sonra anayurtta kalanlar nereye yerleştirilmişlerdir?

136- Tarihte göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen ilk Türk Devletinin adını yazınız.

137- I.Göktürk devleti kaç tarihinde,kim tarafından kurulmuştur? Başkentini yazınız.

138- II.Göktürk devleti kaç tarihinde,kim tarafından kurulmuştur? Başkentini yazınız.

139- II.Göktürk devleti kaç tarihinde, hangi Türk topluluklarının ayaklanması sonucunda yıkılmıştır?

140- İlk Türk kitabeleri hangileridir?II.Göktürklere ait olanı kimler adına dikilmiştir?

141- En eski Türk destanlarını yazarak, hangi devletlere ait olduklarını da belirtiniz.

142- Atilla hangi devletin hükümdarıdır?Atilla’nın seferlerinin isimlerini yazınız.

143- Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclisin isimlerini yazınız.

144- Çin Seddi(MÖ.214) hangi amaçla hangi devlet tarafından kurulmuştur?

145- İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde,hükümdarların ünvanlarından 5 tanesini yazınız.

146- 1927, 659, 2427, 1453, 1517 rakamlarını Roma rakamına çeviriniz.

147- İslamiyet’den önce Arap Yarımadasında kurulan devletlerin isimlerini yazınız.

148- Hangi olaydan sonra Medine, İslamiyet’in merkezi olmuştur?

149- Hz.Muhammed’in eğitime verdiği önemi hangi savaş sırasındaki hangi uygulamasından anlayabiliriz?

150- Hudeybiye anlaşmasının Müslümanlar için en önemli yanı nedir?

151- Aşağıdaki uygulamalar hangi halife dönemlerine aittir?

a-Yalancı peygamberlerle mücadele

b- Kudüs’ün alınması

c- İlk kez Arabistan dışına fetihlerde bulunulması

d-İslam dünyasının 3 guruba ayrılması

a. Kıbrıs’ın fethi

152- Halifelerin yönetime getirilmesi bakımından 4 halife devri ile Emeviler dönemini karşılaştırınız.

153- Aşağıdaki yerlerin alınması ve savaşların yapılması hangi halifeler dönemine aittir?

a- Kudüs’ün alınması :

b- Ecnadeyn Savaşı :

c- Sıffin Savaşı :

d- Kıbrıs’ın alınması :

e- Azerbaycan’ın alınması :

154- Endülüs ismi nereye verilmiştir? Fetheden komutan kimdir?

155- Puvatya Savaşının en önemli sonucu nedir?

156- Avasım şehirleri hangi nedenle, hangi dönem kurulmuştur?

157- Kerbela olayının önemini yazınız.

158- Emevilerin kısa zamanda yıkılmasının sebeplerinden 3 tanesini yazınız.

159- İlk Müslümanların isimlerini yazınız.

160- Hendek Savaşının en önemli sonucunu yazınız.

161- Aşağıdaki yerlerin alınması ve savaşların yapılması hangi halifeler dönemine aittir?

162- Cemel Vakası…………………..

163- Mısır’ın Fethi…………………….

164- Nihavend Savaşı………………….

165- Tunus’un Fethi……………………..

166- Hakem Olayı………………………….

167- İslam dünyasının en büyük medresesini kim, nerede kurmuştur?

168- Talas Savaşının dünya kültür ve medeniyeti açısından sonucunu yazınız.

169- Talas Savaşında Türklerin rolü ne olmuştur?

170- Tolunoğulları ve İhşidlerin çok çabuk yıkılmasının sebebi nedir?

171- Gazneli Mahmut’un Hindistana 17 sefer düzenlemesinin sebebini yazınız.

172- Atabey ne demektir?

173- Yassıçemen Savaşıyla hangi devlet sona ermiştir?

174- Selahattin Eyyubinin hangi faaliyeti ona islam dünyasında büyük bir ün kazandırmıştır?

175- İkta sistemi nedir?

176- Aşağıdaki Savaşlar hangi devletlerle olmuştur? Karşılarına yazınız.

a-Dandanekan Savaşı, Büyük Selçuklular ile………..

b- Pasinler Savaşı, Büyük Selçuklular ile………………

c- Katvan Savaşı, Büyük Selçuklular ile………………..

d-Ayn-ı Calut Savaşı, Memlüklerle ile……………………..

e-Hittin Savaşı, Eyyubiler ile……………………………….

177- Aşağıdaki hükümdarlar hangi devletlere aittir?

a-Melikşah…………………….

b-Ebu Bekir Mehmet……………………………….

c-Satuk Buğra Han……………………………..

d-Sultan Mesut……………………………..

e-Baybars………………………………….

178- İslamiyetden önce Arabistanda kurulan devletlerin isimlerini yazınız.

179- Hicretin sonuçlarını yazınız.

180- Dört Halifenin isimlerini yazınız.

181- Aşağıdaki savaşların adlarını yazınız.

a-Büyük Selçuklular ve Bizans arasında(1071)………………………………

b-Büyük Selçuklular – Bizans ve Gürcü kuvvetleri(1048)…………………..

c-Büyük Selçuklular ve Gazneliler(1040)……………………………. ……

d-Büyük Selçuklular ve Karahitaylar(1141)………………………….. ……

182- Anadolu’yu yurt edinmeye yönelik ilk Türk akınları hangi devlet tarafından hangi hükümdar zamanında başlatılmıştır?

183- Anadolu’nun fethi sırasında kurulan ilk Türk devlet veya büyüklerinden 5’inin adını yazınız.

184- Danişmendliler Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?

185- Saltuklular Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?

186- Mengücekler Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?

187- Artuklular Beyliği kaç tarihinde, kim tarafından, nerede kurulmuştur?

188- Çaka Bey’in Türk tarihindeki önemini açıklayınız.

189- Türkiye tarihi kaç tarihinde, hangi olayla başlamıştır?

190- Türkiye tarihini kaç bölümde inceliyoruz? İsimlerini yazınız.

191- Türkiye Selçukluları Devleti kaç tarihinde, kim tarafından kurulmuştur?

192- Türkiye Selçukluları Devletinin jeneolojisini şematik olarak gösteriniz.

193- Miryakefalon Savaşı kaç tarihinde, kimler arasında yapılmıştır? Bu savaşım Türkiye tarihi için önemini belirtiniz.

194- Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu bütün dünyaya ispatlayan savaşın adını ve tarihini yazınız.

195- Haçlı Seferleri ne demektir?

196- Haçlı Sefelerinin sebeplerinden 5 tanesini yazınız.

197- 4.Haçlı Seferinin tarihini ve diğerlerinden farkını belirtiniz.

198- Haçlı Seferlerinin başlama-bitiş tarihlerini yazarak toplam kaç sefer düzenlendiğini belirtiniz.

199- Haçlı Seferlerinin Türk ve dünya tarihi için önemli sonuçlarından 5 tanesini yazınız.

200- Yasıçemen Savaşı, kaç tarihinde,hangi devletler arasında yapılmıştır?Sonucunu yazınız.

201- Türkiye Selçuklu Devleti en parlak dönemlerini hangi hükümdarları döneminde yaşamıştır?

202- Türkmenler tarafından Elbistan, Malatya, Sivas ve Amasya taraflarında çıkarılan ve Türkiye Selçukluları Devletinin zayıflamasına yol açan ayaklanmanın adını ve tarihini yazınız.

203- Baba İshak Ayaklanmasının tarihini ve Türkiye Selçukluları için sonucunu yazınız.

204- Türkiye Selçukluları Devletinin Moğol egemenliğine girmesine yol açan savaşın adını ve tarihini yazınız.

205- Kösedağ Savaşı, kaç tarihinde, kimler arasında olmuştur? Anadolu için sonucunu yazınız.

206- Türkiye Selçuklularıve Anadolu,kaç tarihinde,hangiMoğol devletinin hakimiyetine girmiştir?

207- Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluş-yıkılış tarihleri ile ilk-son sultanlarının adlarını yazınız.

208- Uc Beyi kimlere denir? Uc Beylerinin başlıca görevleri ve sorumlulukları nelerdir?

209- Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerinden 10’unun adını yazınız.

210- İlk Selçuklu deniz kuvveti hangi hükümdar zamanında oluşturulmuştur?

211- Tarihte Anadolu’ya ilk Türk akınları,hangi Türk devleti döneminde gerçekleştirilmiştir?

212- Haçlı Seferlerinin Türkiye Selçukluları Devleti için olumsuz sonuçlarını yazınız.

Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

2 Okunma 17 Eki 2008

Yazar Hakkında

cemil ASLAN {ASLAN cemil}cedubal@gmail.com

Yorumlar

Yorumlar(25)
  • selim dobracı 06 Kasım 2011

   herşey güzelde cevapları nerde yaa 🙁 ?

  • selim dobracı 06 Kasım 2011

   keşke cevapları da olsa daha iyi olurdu :'( 🙁

  • selin şimşek 12 Kasım 2011

   bencede cavapları olsaydı daha işimize yarardı 🙂 ):):):):)

  • KaanSessiz 14 Kasım 2011

   Cevaplar nerde yaa 🙁

  • Su Özçınar 23 Kasım 2011

   bu ne ya cevabları yok ne işimize yararki sacma birşey bence

  • Kübra 27 Kasım 2011

   Cevapları istiyorum….

  • yusuf 29 Kasım 2011

   cevaplar nerde yaaaa cevapları altına yazın

  • orhan 29 Kasım 2011

   soru vermişler cevap yokkkkkkkkk

  • samet kurak 08 Şubat 2012

   saçmalık cevaplarda lazım:D

  • rabia 11 Mart 2012

   neden cevap yok

  • firdevs tokbaş 23 Mart 2012

   cevapsız soruları napalım yaaa mantık mı bu şimdi…

  • güzellik 07 Ekim 2012

   ya bana istatistik in anlamı lazım ama kısaca lazım lütfen bilen varsa yazsın

  • Yorgunn 28 Ağustos 2013

   tarihten soğudum ya yeter 😛 😛

  • serdar 22 Eylül 2013

   tarıh hakkkında kısa sorular lazım 9. sınıf ilk konu

  • hasan 18 Kasım 2013

   yha of tarihten nefret ediyorum 🙁

  • hasan 18 Kasım 2013

   yha of tarihten nefret ediyorum 🙁 nasıl geçcem tarihten

  • melike 02 Şubat 2014

   ya bunlar ney la

  • ayse 05 Ocak 2015

   cevaplar yok

  • Emir 14 Mart 2015

   Cevaplar lazim bizeeeee


Sen de Yorumla!

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.